"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Externe inhuur bij gemeenten in 2020 stabiel. Aandeel detachering stijgt.

Inhuur bij kleinere gemeenten neemt wat af. Bij grote gemeenten is er juist een kleine groei. Zeven op de tien gemeenten wil het percentage inhuur omlaag brengen.

In 2020 gaven gemeenten 18% van hun totale personeelsbudget uit aan externe inhuur en tijdelijke contracten. Dat percentage is gelijk aan 2019. Dat blijkt de Personeelsmonitor 2020, een jaarlijks rapport van het A&O fonds Gemeenten.

Bron: Personeelsmonitor 2020

 

Bij kleinere gemeenten is een lichte daling van de uitgave van externe inhuur te zien, bij de grotere gemeenten juist een stijging. Mogelijk komt dat vanwege de uitvoering van het beleid in het kader van de Covid-19 crisis. Dat effect zagen we eerder (zie hier) bij de Rijksoverheid.

Beleid voor minder inhuur

Zeven op de tien gemeenten zegt van plan te zijn externe inhuur terug te brengen. In 2019 was dat nog 68%, in 2016 53%. Ondanks die brede wens, daalt de totale uitgave aan externe inhuur dus nog niet. De helft van de gemeenten zet voor de beperking van externe inhuur in op het omzetten van flexcontracten naar vaste banen en het aanbieden van tijdelijke contracten.

Bron: Personeelsmonitor 2020

Meer detachering, iets minder zzp

Waar de totale uitgaven aan externe en flexcontracten (als percentage van de totale loonsom) stabiel is, vindt er wel een verschuiving plaats binnen de verschillende contractvormen. Het percentage van detachering blijft stijgen. Payrolling is weer wat afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van de WAB. Ook het percentage ‘inhuur zzp’ is iets gedaald (van 9% naar 8%). Mogelijk dat een deel van de inhuur van zzp’ers dat via bemiddelingsbureaus loopt in de cijfers van ‘detachering’ zit.

Groei en krimp

Gemeenten verwachten de komende jaren vooral meer personeel nodig te hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en jeugdzorg. Een aantal meer ondersteunende beroepen staat in de top van functies waarin krimp wordt verwacht. Zowel groei (niet snel genoeg vast personeel kunnen vinden) als krimp (functies die komen te vervallen tijdelijk invullen) hebben zo hun effect met betrekking tot de vraag naar extern personeel.

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie