"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Privacy Statement

Dit is versie 3 van het privacy statement, update datum 25-05-2018.

ZiPconomy

ZiPconomy is een kennisplatform en –community gericht op ontwikkelingen in de markt van zelfstandige professionals en freelancers en de toekomst van werk. Online is ZiPconomy actief via de website www.zipconomy.nl, met een e-nieuwsbrief en een eMagazine. Op de website worden nieuws, feiten en opinies gedeeld. Een deel daarvan zijn afkomstig van onafhankelijke auteurs. Daarnaast doet ZiPconomy regelmatig onderzoeken, waarvoor online vragenlijsten worden gebruikt. Offline organiseert ZiPconomy bijeenkomsten, van grotere seminars tot kleine discussiebijeenkomsten, vaak in samenwerking met derden.

 

Definities

In dit document worden de volgende definities gebruikt:

 • Abonnees: zij die zichzelf actief hebben aangemeld voor de elektronische nieuwsbrief van ZiPconomy
 • Auteurs: experts die – op eigen titel en onafhankelijk van ZiPconomy – via artikelen hun mening en kennis op ZiPconomy delen met de bezoekers.
 • Bezoekers: bezoekers van de website van ZiPconomy
 • Deelnemers: bezoekers van onze bijeenkomsten
 • Partners: organisaties die ZiPconomy via inbreng van kennis en met financiële ondersteuning in staat zijn het platform actief te houden (zie voor zipconomy.nl/partners voor lijst met partners )
 • Persoonsgegevens: door bezoekers, deelnemers, partners, auteurs van ZiPconomy verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 • Privacy beleid: het door ZiPconomy vastgestelde en gevoerde beleid ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in dit document
 • Redactie: Zij die namens of in opdracht van ZiPconomy nieuws, feiten, interviews publiceren op de website.
 • ZiPconomy: ZiPconomy is de handelsnaam onder welke naam wij online en offline activiteiten uitvoeren. ZiPconomy is eigendom van MnHR, management & advies (KvK: 27334506)

 

Privacy beleid ZiPconomy

De doelstelling van ZiPconomy is een transparante en scherpe discussie te voeren en het uitwisselen van kennis en inzichten te bevorderen, online en offline. Het zorgvuldig omgaan met uw privacy is voor ons daarbij een vanzelfsprekendheid. Persoonsgegevens worden daarom alleen verwerkt om de deze doelstelling te realiseren.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de alle diensten van ZiPconomy.

Voor activiteiten die wij organiseren in samenwerking met derden, zoals onze WebinarWeek,  kan een aanvullend privacybeleid van kracht zijn. Dat beleid wordt expliciet vermeld op de website(s) van die activiteit.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, kan het voorkomen dat wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van ZiPconomy of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZiPconomy verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, je je actief hebt aangemeld als deelnemer of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functienaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Facturatie- & bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info (AT ) zipconomy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZiPconomy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen verzenden van nieuwsbrieven en eMagazines aan onze abonnees.
 • Het kunnen verifiëren van de naam van iemand die een reactie achterlaat bij een artikel.
 • Het kunnen informeren over een activiteit waar een deelnemer zich voor heeft aangemeld.
 • Het afhandelen van jouw betaling voor een evenement
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren
 • Het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van ZiPconomy, bijvoorbeeld facturering.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZiPconomy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZiPconomy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZiPconomy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Abonnees: tot de abonnee zich afmeldt of indien deze de afgelopen 6 maanden niet actief is geweest (nieuwsbrief niet openen, etc.).
 • Deelnemers: tot maximaal twee jaar nadat de deelnemer voor het laatst heeft deelgenomen aan een activiteit van ZiPconomy.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZiPconomy deelt jouw persoonsgegevens (deels) met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij het organiseren van bijeenkomsten en webinars, waarbij we altijd bij inschrijving aangeven of en welke gegevens gedeeld worden en vragen we op dat moment ook nadrukkelijk toestemming. We delen gegevens ook om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZiPconomy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZiPconomy gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZiPconomy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen wij cookies plaatsen die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door ZiPconomy steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald.

Medewerkers van ZiPconomy zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de AVG dienen te behandelen. Voor zover ZiPconomy derden inhuurt ter uitvoering van werkzaamheden sluit zij met hen een overeenkomst van opdracht waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZiPconomy of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw privacy rechten

Abonnees, bezoekers, partners hebben het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG), recht om gegevens over te dragen (artikel 20 AVG), recht op ‘vergetelheid’, oftewel het verwijderen van persoonsgegevens (artikel 17 AVG) en het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen (artikel 16 van de AVG). Daarnaast hebben ze het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG) en kunnen ze bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. ZiPconomy houdt zich daarbij aan de in de AVG gestelde reactietermijnen.

Bij bericht dat wij toesturen naar Abonnees staat de mogelijkheid om zelf, actief jouw  persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen en/of je af te melden.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@zipconomy.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ZiPconomy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZiPconomy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via redactie@zipconomy.nl.

Contactgegevens

 • ZiPconomy
 • Frambozenweg 155
 • 2321 KA LEIDEN
 • +31 6 29044345

Hugo-Jan Ruts is de Functionaris Gegevensbescherming van ZiPconomy.

 

Wijzigingen in het Privacy beleid

ZiPconomy behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op van dit beleid zal via onze website bekend worden gemaakt.