"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Cherrypick-barometer: zo willen politici aan de slag met arbeidsmarkthervorming

In hoeverre sluiten de politieke partijen aan bij de aanbevelingen van de Commissie Regulering van werk? Volgens de Commissie is cherrypicken uit den boze, maar toch doen vrijwel alle politieke partijen dat. ZiPconomy presenteert de ‘cherrypick-barometer’.

De commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken de veranderingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor de regelgeving. Het eindrapport verscheen begin 2020. Conclusie: de huidige wet- en regelgeving voldoet niet meer en moet fundamenteel aangepast worden. Daarvoor presenteert de commissie een rapport vol voorstellen,  geclusterd rond vier vereisten voor toekomstgerichte regels rondom werk: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. In dit artikel staan alle voorstellen op een rij, geclusterd per thema.

Bij de presentatie benadrukte de commissie dat de voorstellen ‘in samenhang’ gezien moeten worden. Als je bijvoorbeeld maatregelen neemt die invloed hebben op flexarbeid, dan moet je ook iets doen met vaste contracten. Hans Borstlap waarschuwt betrokkenen dus om niet selectief te winkelen uit de adviezen: “Ik roep de politiek op om niet te cherrypicken uit het rapport.”

Ondanks de oproep van Borstlap, plukken politici weldegelijk de kersen die het best aansluiten bij hun standpunten uit het rapport. Dat blijkt uit een analyse van ZiPconomy van verkiezingsprogramma’s en interviews met Tweede Kamerleden. Alle partijen loven de analyse van Borstlap, maar bijna niemand staat achter alle voorstellen.

Borstlap nodigt iedereen uit om met betere ideeën te komen. Maar, een selectie maken uit de hoofdpunten is geen idee volgens de commissie. Deze plannen werken volgens Borstlap alleen in samenhang. “Als we iets kunnen leren van de aanpak uit het verleden, dan is het dat de regels rondom werk zodanig met elkaar verweven zijn, dat een gefragmenteerde aanpak enkel leidt tot waterbedeffecten.”

Cherrypick-barometer

Hieronder staan de zes meest besproken maatregelen uit het rapport van de Commissie Regulering van werk. In onderstaand overzicht zie je hoe de partijen zich verhouden tot de voorstellen. Pikt een partij een voorstel uit het rapport, dat staat er een ‘kers’; is een partij tegen het voorstel dan staat er een ‘citroen’. Als een partij niets zegt over een plan uit het rapport van de commissie, dan krijgt hij een vraagteken.

Een infografic met alle vijf kernpunten en alle standpunten staat onderaan dit artikel.


Verantwoording: het onderstaand overzicht is samengesteld door Claartje Vogel en Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy, op basis van partijprogramma’s en interviews met Kamerleden. Bij twijfels zijn de partijen benaderd voor aanvullende informatie. PVV, SP en FvD reageerden niet op verzoeken voor interviews of extra informatie.


1. Werknemer, tenzij-benadering

De Commissie Regulering van Werk vindt dat er een heldere afbakening nodig is tussen werknemers en zelfstandigen. Het liefst ziet de commissie werkenden als ‘werknemer, tenzij’: als je persoonlijke arbeid verricht tegen een beloning, ben je werknemer. Tenzij je kunt aantonen dat het niet zo is. 

De Commissie volgt daarbij de filosofie van het ‘dwingend recht’: er is geen ruimte voor wil van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Ze kunnen wel afspreken dat er sprake is van een zzp-opdracht, maar bij de kwalificatie van de overeenkomst is de feitelijke situatie doorslaggevend. 

VVD: VVD wil schijnzelfstandigen beschermen, maar is het niet eens met het voorstel om uit te gaan van werknemerschap, ‘tenzij’. Kamerlid Judith Tielen wil zelfstandig ondernemers een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek geven. Minimale eisen voor zzp-schap volgens de VVD: zelf beslissen of je een opdracht aanneemt en je eigen tarieven vaststellen. Tielen: “Als een zzp’er verklaart dat hij bereid en in staat is alle consequenties te dragen, dan wil ik hem met rust laten.”

🍒 CDA: Tweede Kamerlid Hilde Palland is het eens met dit idee. “Bij twijfel ben je werknemer. Ik stel voor om dat in elk geval zo te doen voor platformbedrijven. Pas als een werkende kan aantonen dat hij bewust ondernemer is en in zijn eigen inkomen kan voorzien, mag hij werken via een platform als zzp’er. Dat geeft de echte zzp’ers duidelijkheid en rust.”

Ze wil criteria wettelijk vastleggen en uitzoeken of dat kan per sector. “In bepaalde beroepen is het tenslotte logisch dat iemand leiding geeft, terwijl jij wel zelfstandig een klus uitvoert.”

D66: Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 is fel tegen het ‘werknemer, tenzij’-principe. “Iedereen moet de ruimte hebben om te werken hoe hij dat wil. Wie uit eigen vrije wil aan de slag wil als zzp’er en genoeg verdient, moet de ruimte krijgen.”

🍒 Groenlinks: Paul Smeulders van Groenlinks vindt het een goed idee om het vaste contract als norm te nemen. Maar hij zegt ook: “Het is minder belangrijk of iemand als zzp’er of werknemer werkt, als je zorgt dat alle werkenden kunnen terugvallen op een uitkering en genoeg inkomsten hebben. Dan kun je relaxter kijken naar het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers.”

🍒 SP : De SP laat zich op dit punt in het verkiezingsprogramma niet expliciet uit, maar uit stellingname in de Kamer en bij stemgedrag bij moties blijkt dat de partij voor dit voorstel is.

🍒 PvdA: Het ‘werknemer, tenzij’-principe past goed bij de visie de PvdA. Kamerlid Gijs Van Dijk: “Uitzend alleen voor piek en ziek, ondernemerschap voor de echte ondernemers en de rest is werknemer. Terug naar de basis, dat geeft duidelijkheid.”

🍒 ChristenUnie: De ChristenUnie sluit aan bij dit voorstel. “Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, kiezen we voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’.” Voor dat onderscheid wil de partij ‘heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen’. Waar die precies liggen, maakt CU niet concreet in het verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren: Borstlap wijst ‘vast’ als preferente route aan (werknemer, tenzij…) en werpt voor flex (uitzenden) en zzp tal van blokkades op. De partij van lijsttrekker Esther Ouwehand doet dat niet. De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen, staat in het partijprogramma.

🍒 SGP: De SGP is geen voorstander van het principe ‘werknemer, tenzij’. Kamerlid Chris Stoffer wil het juist makkelijker maken om te wisselen tussen werknemer- en ondernemerschap. “Dat past bij deze tijd.”

Forum voor Democratie: In het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie staat niets over het ‘werknemer, tenzij’-principe, maar het is duidelijk dat de plannen van Forum er niet bij passen. “De wetgeving moet zodanig worden aangepast dat zzp’ers met vertrouwen kunnen doen waar ze goed in zijn,” staat in het verkiezingsprogramma. Daarom wil FvD zelfstandig ondernemers meer vrijheid geven en terug naar ‘een overzichtelijke en effectieve regeling, vergelijkbaar met de VAR’.

Ja21: In het verkiezingsprogramma pleit Ja21 voor een verplichte veronderstelde dienstbetrekking voor de lage tarieven, ‘bijvoorbeeld bij gedwongen ondernemerschap’. 

Volt: De pro-Europese partij wil onderscheid maken tussen onvrijwillige en vrijwillige zzp’ers. Mensen die vrijwillig kiezen voor flexibel werk, behouden hun vrijheid.

PVV, 50Plus en Denk laten zich niet uit over dit plan.

2 Flexibilisering van het vaste contract (interne wendbaarheid)

Minder ‘externe flex’ kan niet zonder meer ‘interne flex’, zo vindt de Commissie Borstlap. Het verhogen van die interne flex is voor de commissie ook een onlosmakelijk onderdeel van haar plan. Zo wil de Commissie dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om veranderingen aan te brengen binnen een vast contract. Zo zouden werkgevers bij economische tegenwind tijdelijk het aantal uren en loon kunnen terugbrengen of medewerkers ander werk laten doen of op een andere plek. De plicht tot loondoorbetaling en reïntegratie bij ziekte wordt voor werkgevers teruggebracht naar een jaar.

🍒VVD: De VVD is het hiermee eens, vertelt Tweede Kamerlid Judith Tielen. Zij verwacht dat meer flexibiliteit aansluit bij de behoefte van werkenden. De VVD wil werknemers verleiden om meer vaste, fulltime dienstverbanden aan te bieden. Dat wil de partij onder meer doen door het ontslagrecht te versoepelen voor kleine ondernemers. “Tegelijkertijd wil ik onzekerheid bij werknemers voorkomen”, zegt Tielen. “Er moet wel een basale voorspelbaarheid zijn wat betreft werk en inkomen, zodat ook jonge mensen weten dat ze over een jaar nog hun hypotheek kunnen betalen.”

PVV: De PVV heeft op sociaal-economisch terrein een vrij ‘linkse agenda’. Zo is de partij tegen verspoeling van het ontslagrecht, waarmee we de partij in het kamp van de tegenstanders van dit punt onderbrengen.

🍒CDA: Hilde Palland van het CDA wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om vaste contracten te geven. “Als het aanlokkelijker wordt personeel in dienst te nemen, zullen ondernemers minder op zoek gaan naar constructies om werkgeverschap te vermijden. Loondoorbetaling bij ziekte is nu bijvoorbeeld vooral een risico voor de werkgever. Dat is een drempel om mensen aan te nemen.”

🍒D66: Steven van Weyenberg (D66) is het eens met flexibilisering van het vaste contract. “Er is nu te veel opgehangen aan het vaste contract. Een kleine bakker op de hoek kan niet de lasten dragen van een werknemer die twee jaar ziek is. Het werknemerschap wordt aantrekkelijker als mkb’ers weten dat ze ook afscheid van iemand kunnen nemen als hij slecht functioneert of als er geen werk is.”

Groenlinks: Paul Smeulders vertelt dat zijn partij tegen de flexibilisering van het vaste contract is. “Dat werkgevers eenzijdig uren, standplaats en salaris kunnen aanpassen, lijkt me niet de bedoeling,” zegt hij. Volgens hem is het vaste contract de afgelopen twintig jaar al veel minder vast geworden. “Onze arbeidsmarkt is al heel flexibel. Veel werkenden hebben een kwetsbare positie. Pak dat eerst aan en kijk wat de gevolgen zijn, voordat je aan de slag gaat met het vaste contract.”

PvdA: Lodewijk Asscher noemde dit idee bij het uitkomen van het rapport ‘krankzinnig’. Gijs van Dijk ziet het nog steeds niet zitten om vast minder vast maken. In plaats daarvan wil hij mkb-ondernemers tegemoet komen in hun werkgeverslasten, zodat ook de bakker op de hoek het aandurft om iemand in dienst te nemen. “Tijdelijk afschalen van uren en loon is een slecht idee. Het bestaan is voor veel mensen al zo onzeker. Bovendien lost het niets op.”

SP: De SP is tegen dit voorstel, liet partijleider Lilian Marijnissen direct na de presentatie van het rapport weten. “Minder onzeker flexwerk bereik je natuurlijk niet door de rechten van werknemers af te pakken.”

🍒ChristenUnie: De ChristenUnie wil meer ruimte voor flexibiliteit binnen het vaste contract. De partij denkt daarbij aan een jaaruren-contract of aan een 80-20 verhouding: 80% van een contract voor onbepaalde tijd is vast, 20% is flexibel.  In slechte tijden biedt dat ruimte voor werktijdverkorting en dus lagere loonkosten, in goede tijden ruimte voor extra beloning, bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling.

🍒SGP: SGP-kamerlid Chris Stoffer vindt het een goed voorstel om het vaste contract wat minder vast te maken. “Wie nu als zzp’er wil werken, moet namelijk best wat zekerheden opgeven. Al krijgt hij daar ook een hoop voor terug.”

Denk: Flexibilisering van het vaste contract ziet DENK niet zitten. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij ontslagbescherming bijvoorbeeld weer wil versterken, door de Wet Arbeidsmarkt in Balans  (WAB) terug te draaien.

🍒Forum voor Democratie: In het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie staan standpunten die goed aansluiten bij het advies. Zo wil Forum het ontslagrecht versoepelen voor het mkb, ‘zodat ondernemers weer meer mensen aannemen’. Ook wil de partij doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.

🍒Ja21: De partij wil dat het ‘weer aantrekkelijk wordt voor ondernemers om werknemers aan te trekken in loondienstverband’. Of om samen met andere zzp’ers een volwaardige mkb-onderneming te starten. De partij wil het ontslagrecht versoepelen en de doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers (nu 2 jaar) ‘aanzienlijk’ verkorten. Daarbij geldt de regel: hoe kleiner het mkb-bedrijf, hoe korter de doorbetalingsverplichting.

🍒Volt: De partij wil meer flexibiliteit voor werkgevers, maar noemt hierbij vooral de ruimte om arbeidsovereenkomsten aan te passen bij veranderde omstandigheden. Indien nodig, mogen functie en werktijd worden aangepast.

3 Externe flex binnen het arbeidsrecht wordt teruggedrongen

Driehoeksverhoudingen (werkgevers, bureaus, flexkracht) zijn toegestaan waar zij toegevoegde waarde hebben. De Commissie wil een einde maken aan alle verschillende type contracten en stelt drie ‘rijbanen’ voor: er zijn zelfstandigen, werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten dat qua duur en omvang van tevoren niet of moeilijk te overzien is.

VVD: De VVD wil meer variatie in contractvormen behouden. Judith Tielen: “Flex zit in het verdomhoekje, terwijl het voor veel werkenden en werkgevers een goede oplossing is. Flexcontracten hoeven geen probleem te zijn als je zorgt dat iedereen goed verzekerd is en je handhaaft op de uitwassen.”

🍒CDA: De drie rijbanen zorgen voor meer overzicht, vindt Hilde Palland van het CDA. “In de bijlage van het rapport zat een overzicht van alle verschillende contractvormen die nu bestaan. Ontzettend ingewikkeld voor ondernemers. Daar gaan dan weer allerlei partijen tussen zitten, die zogenaamd ontzorgen maar eigenlijk een deel van de winst afpakken. Dat is onwenselijk.”

🍒D66: “We moeten af van die wildgroei aan flexcontracten, daar ben ik het zeer mee eens”, zegt Steven van Weyenberg van D66.

🍒Groenlinks: Net als de Commissie Borstlap wil Groenlinks terug naar drie contractvormen.

🍒PvdA: Ook PvdA wil graag drie rijbanen. Gijs van Dijk van de PvdA: “Terug naar de basis, dat geeft duidelijkheid.” Bovendien wil de PvdA de uitzendbranche ‘flink aanpakken’. De partij gaat daarmee nog iets verder dan de adviezen van de commissie.

🍒SP: De SP wil een einde maken aan onzekere arbeidscontracten, staat in het verkiezingsprogramma. De partij wil dat “mensen die gelijk werk doen ook gelijke rechten (hebben)”.

🍒ChristenUnie: Net als in het advies van de Commissie, pleit CU voor drie ‘rijbanen’ voor werkenden: vast, uitzend en zzp. In elk geval moeten de regels voor uitzendwerk strenger worden. Een werkgever mag daar alleen gebruik van maken bij tijdelijk werk. Verder wil CU de uitzendvergunning herintroduceren om misstanden te voorkomen.

Partij voor de Dieren: Borstlap wijst ‘vast’ als preferente route aan (werknemer, tenzij…) en werpt voor flex (uitzenden) en zzp tal van blokkades op. De partij van lijsttrekker Esther Ouwehand doet dat niet.

Volt: In het verkiezingsprogramma staat dat flexcontracten voor werkgevers minder goedkoop en minder makkelijk te beëindigen worden.

50Plus, SGP, Denk, Forum voor Democratie, Ja21 en PVV laten zich niet uit over dit voorstel.

4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

De Commissie Borstlap wil een basisverzekering invoeren op bestaansminimumniveau voor alle werkenden. Werknemers hebben daarbij een verplichte aanvullende verzekering, zelfstandigen behouden boven de basisverzekering keuzevrijheid voor aanvullende verzekeringen.

Ondertussen werkt het kabinet met de Sociaal Economische Raad aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) speciaal voor zzp’ers. Dat is zo afgesproken in het pensioenakkoord in 2019.

🍒VVD: De VVD wil graag zo’n basisverzekering voor alle werkenden. Tijdens de vorige verkiezingen was VVD nog tegenstander van zo’n zzp-aov, inmiddels is de partij vóór. “Zo’n verzekering is op dit moment moeilijk en duur om af te sluiten voor zzp’ers. Daar gaan we iets aan doen.” Wanneer de VVD bij deze optie een ‘opt-out’ wil invoeren (zoals de partij bepleit bij het huidige voorstel voor een aparte aov voor zzp’ers), dan cherrypickt de partij binnen dit voorstel en behoort ze hier een ‘citroen’ te ontvangen.

PVV: De PVV schrijft in haar programma voor een betaalbare en vrijwillige aov voor zzp’ers te zijn. Dat wijkt dus af van het voorstel van de Commissie Borstlap.

🍒CDA: Hilde Palland pleit vóór een collectief sociaal stelsel, waar alle werkenden aan meebetalen en van profiteren. Ze ziet de zzp-aov als tussenstap. “Want ik ben ook realistisch: we krijgen zo’n collectief vangnet voor alle werkenden niet in drie jaar voor elkaar. Het is een grotere opgave, maar in de tussentijd kun je niet stilzitten.”

🍒D66: Uiteindelijk wil D66 basiszekerheden voor alle werkenden, los van hun contractvorm. Steven van Weyenberg: “Als je een gelijk speelveld hebt tussen alle werkenden, kun je het toestaan dat iedereen zelf bepaalt of hij zijn werk doet als werknemer of zelfstandige.”

🍒Groenlinks: Liever vandaag dan morgen zo’n collectief stelsel, vindt Paul Smeulders van Groenlinks. “Als alle werkenden meebetalen, heeft concurreren op arbeidskosten namelijk geen zin meer. Dan kun je het hebben over echte keuzevrijheid tussen contractvormen.”

PvdA: Alle werkenden moeten meebetalen aan het sociaal stelsel, vindt de PvdA. De partij vindt dat zelfstandigen net als werknemers verplicht pensioen moeten opbouwen en zich moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In het nieuwe verkiezingsprogramma staat dat opdrachtgevers van zelfstandigen daaraan meebetalen.

SP: Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, staat in het verkiezingsprogramma van de SP. De partij wil dat ‘onder meer’ doen door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

🍒ChristenUnie: De ChristenUnie pleit voor een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Daarnaast moeten zzp’ers het recht krijgen om pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Partij voor de Dieren:  Zzp’ers moeten toegang krijgen tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering, vindt de Partij voor de Dieren. De partij wil de voorzieningen niet verplichten, maar het wel eenvoudiger maken voor zzp’ers om zich te verzekeren of te sparen voor hun oude dag.

🍒50Plus: In een blog schrijft 50Plus dat de partij vóór een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor alle werkenden. Daarnaast wil de partij dat zzp’ers tegen een aanvaardbare premie aanvullend pensioen op kunnen bouwen.

SGP: De SGP wil zzp’ers zoveel mogelijk vrijheid geven. De partij is tegen de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor zelfstandigen.

Denk: Denk wil een betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Over een sociaal stelsel voor alle werkenden vermeldt de partij niets.

Forum voor Democratie: Forum wil zzp’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.

Ja21: Met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) prijst de overheid onze eigen mensen uit de markt, vindt Ja21. ‘De verplichting moet eraf, zodat zzp’ers hun eigen inschatting en afweging kunnen maken.’

🍒Volt: Door meer zekerheden te koppelen aan de persoon in plaats van de contractvorm, krijgen zzp’ers ook toegang tot hypotheken en vangnetten voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De details hiervan heeft Volt niet uitgewerkt, maar de insteek is een basis van nieuwe sociale vangnetten waar ook zzp’ers aan meedoen en meebetalen.

PVV: De PVV wil dat zzp’ers zich betaalbaar en vrijwillig kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. In het verkiezingsprogramma staat niets over een collectief sociaal stelsel voor alle werkenden.

5 Gelijke fiscale behandeling van alle werkenden

Financiële voordelen voor zelfstandigen verdwijnen, zoals mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek.

VVD: De VVD zegt over dit onderwerp niets in haar programma, maar geeft – bij navraag – aan het oneens te zijn met dit voorstel.

CDA: “De voorkeur voor een vast contract betekent dat we meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen verbinden aan de keuze om een werknemer flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer.” Dat is wat vaag. De partij pleitte eerder dat de zelfstandigenaftrek alleen uitgekeerd kon worden als het bestemd werd voor pensioen, maar dat lezen we nu niet terug in het programma. Het standpunt van het CDA is niet heel expliciet (verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het beperken van de fiscale voordelen van het zzp’erschap, staat er in het programma), maar we gaan er vanuit dat het volledig weg nemen van de fiscale verschillen voor het CDA een stap te ver is.

D66: Wil de zelfstandigenaftrek behouden, want ‘die hebben zzp’ers hard nodig’.

🍒Groenlinks: Groenlinks wil één belastingkorting voor alle werkenden en een minimumtarief voor zzp’ers. “Zzp’ers hebben minder zekerheden, maar ook privileges zoals de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek”, zegt Paul Smeulders. “Trek dat nou gelijk voor werknemers en zzp’ers. Als je dat doet, hoef je minder fanatiek op te treden tegen schijnzelfstandigheid omdat je het voor iedereen goed geregeld hebt.”

🍒PvdA: De kostenverschillen tussen werknemers en zelfstandigen moeten minder worden, vindt de PvdA. Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan betalen voor de zekerheid van alle werkenden.

SP: De SP wil de ‘kleinschaligheidsaftrek’, de investeringsaftrek voor kleinere bedrijven, verhogen. Over de zelfstandigenaftrek wordt verder niets gemeld.

🍒ChristenUnie: ChristenUnie (CU) wil af van alle verschillende toeslagen, in plaats daarvan moet er één basiskorting komen. Die is afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. De arbeidskorting en ondernemersregelingen moeten verdwijnen. CU wil één ‘werkendenkorting’. De mkb-winstvrijstelling blijft deels bestaan, maar de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft.

Partij voor de Dieren: In het vorige programma pleitte de Partij voor de Dieren nog voor een flinke verandering van de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium moest vervangen worden door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken. Dit heeft de Partij voor de Dieren niet voor elkaar gekregen. Het komt niet terug in het nieuwe programma.

🍒50Plus: In een blog schrijft 50PLUS dat de partij vindt dat alle vormen van arbeid zoveel mogelijk fiscaal gelijk behandeld moeten worden.

SGP: Chris Stoffer van de SGP wil de zelfstandigenaftrek niet afbouwen. “Die schijnzelfstandigen krijgen hiermee geen dienstverband en je maakt ondernemerschap minder aantrekkelijk voor de rest”, zegt hij. Zijn alternatief “Laten we dat nou eens omdraaien: maak het vaste contract wat minder vast. Wie nu als zzp’er wil werken, moet namelijk best wat zekerheden opgeven. Al krijgt hij daar ook een hoop voor terug.”

Forum voor Democratie: Forum wil de heffingskorting voor ZZP’ers juist behouden en de fiscale regelgeving voor zzp’ers vereenvoudigen door een hogere belastingvrije voet.

🍒JA21: Deze partij wil dat ‘de klassieke ondernemer’ zijn voordelen behoudt en de fiscale regels vereenvoudigen. De partij pleit voor een fiscaal systeem dat zzp’ers ondersteunt om samen een nieuwe mkb-onderneming te starten. Wat dat betekent voor de zelfstandigenaftrek, is onduidelijk.

Volt, Denk en PVV: schrijven in het verkiezingsprogramma niets over dit voorstel.

Conclusie

Of je het zelf eens bent met de voorstellen van de Commissie Borstlap, dat is natuurlijk voor een ieder om te beoordelen. We constateren wel dat de Christen Unie de enige partij is die deze vijf kernpunten van de Commissie Borstlap integraal overneemt. De rest ‘cherry pickt’ in meerdere of mindere mate uit de voorstellen. Dat laat dit onderstaand overzicht nog eens zien.

2 reacties op dit bericht

  1. Top overzicht Claartje! Hier heb ik veel aan bij mijn afwegingen op welke partij te stemmen. Mijn partij van voorkeur op dit moment voldoet gelukkig helemaal aan mijn visie over dit onderwerp.