"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De wet DBA en de eigen BV. Hoe zit dat nu precies.

Het werken met een BV in relatie tot de Wet DBA blijft vragen oproepen en heeft zelfs geleid tot Kamervragen. Stef Witteveen (Uniforce) gaat dieper in op wanneer een BV wel, en niet, DBA proof is.

Hoe zit het nu toch met de zzp’ers die met een eigen BV werken? Heeft de Wet DBA daar vat op? Hebben die zzp’ers ook een modelovereenkomst nodig nu ook de VAR-DGA is komen te vervallen? Het werken met een BV in relatie tot de Wet DBA blijft vragen oproepen en heeft zelfs geleid tot Kamervragen. Stef Witteveen (Uniforce) gaat dieper in op wanneer een BV wel, en niet, DBA proof is. 

De Belastingdienst schenkt daar sinds kort klare wijn over. De opdrachtgever van een zzp’er met een BV loopt evengoed risico om bij controle als werkgever te worden aangemerkt als de feitelijke werksituatie zich als een dienstverband kwalificeert. Zoals we inmiddels weten is dat het geval als er sprake is van persoonlijke arbeid, loon en werkgeversgezag. De Belastingdienst zegt het in bijgaand filmpje op niet mis te verstane wijze:

BV-eigenaren hebben hier vaak nog allerlei vragen over. Ja maar, ik ben toch in dienst van mijn eigen BV? Ik betaal toch loonbelasting? Ik maak toch geen gebruik van de ondernemersaftrek? Hoe zit dat nou echt.

In dienst bij de eigen BV

De relatie tussen een DGA en een gewone BV is vaak een dienstverband naar fiscaal recht, een zogenaamd fictief dienstverband. Dit betekent dat de Belastingdienst je weliswaar belast als een werknemer (en dus niet als ondernemer) maar dat je geen werknemer bent naar burgerlijk recht. De DGA betaalt daarom geen werknemerspremies en is dus ook niet verzekerd binnen het sociaal stelsel. Er is tenslotte een rangorde in de Nederlandse wetgeving en daarbij staat het burgerlijk recht boven het fiscaal recht. Als er een dienstverband naar burgerlijk recht (persoonlijke arbeid, loon en gezag) wordt geconstateerd bij de opdrachtgever, dan gaat dat voor op de fiscaalrechtelijke betrekking binnen de eigen BV en zal de opdrachtgever als werkgever worden aangemerkt.

Fiscale en andere risico’s met een eigen BV

Omdat je als DGA geen gebruik kan maken van de ondernemersaftrek en andere aftrekposten van de IB-ondernemer, kunnen die ook niet worden nagevorderd als er door de Belastingdienst schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd. In die zin zijn de risico’s van een DGA kleiner dan die van een zzp’er met een eenmanszaak. De opdrachtgever loopt echter een even grote kans om als werkgever aangemerkt te worden. Omdat DBA vooral gaat over de toegenomen risico’s van de opdrachtgever, zullen de effecten van die Wet uiteindelijk ook de DGA’s raken. Opdrachtgevers zullen huiverig zijn om hen in te huren als er niet volgens een modelovereenkomst gewerkt kan worden en er dus een risico op schijnzelfstandigheid bestaat.

Werkgeversgezag binnen de eigen BV.

Indien er een dienstverband naar burgerlijk recht zou bestaan tussen de DGA en de BV (BW 7:610 of BW 7:690), dan zou de DGA gewoon gedetacheerd kunnen worden vanuit de BV naar de opdrachtgever. Op een dergelijke detachering zou de Wet DBA natuurlijk geen invloed hebben. In zo’n geval zal er zich werkgeversgezag over de DGA in de Algemene vergadering van Aandeelhouders(AvA) moeten manifesteren.

Dit betekent in feite dat de DGA zijn of haar ontslag niet mag kunnen tegenhouden. Het is daarom van belang dat er een derde partij gezag kan uitoefenen in de AvA en in die zin kan het dus geen ‘eigen’ BV zijn zoals de Belastingdienst in het filmpje aangeeft. Met een dergelijke derde partij zou een belangrijke en noodzakelijke stap gezet zijn maar in tegenstelling tot wat sommigen beweren, is daarmee de BV nog niet DBA-proof.

Werkgeversverplichtingen van de BV

Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht als er ook een werkgever is die aan alle werkgeversverplichtingen voldoet. Als er een uitzendkracht of detacheringskracht wordt ingehuurd, worden de werkgeversverplichtingen ingevuld door de intermediair (uitzend/detacheringbureau of payroll bedrijf). Als er een DGA van een BV wordt ingehuurd, dan zouden de werkgeversverplichtingen moeten worden ingevuld door die BV. Denk daarbij niet alleen aan loonheffingen maar bijvoorbeeld ook aan de 2 jaar doorbetalingsverplichting bij ziekte, de Wet Poortwachter of de WAADI.

Indien er in een bepaalde werksituatie schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd, zal er een zoektocht van de Belastingdienst volgen naar een werkgever die aan alle werkgeversverplichtingen voldoet. Bij een uitzendkracht of gedetacheerde zal dat geen probleem opleveren maar bij een gewone BV zal die zoektocht vruchteloos blijven.

En de Declarabele Uren BV (DUBV) van Uniforce dan? Is hier ook geen sprake van een eigen BV? Het zal u niet verbazen: dat is de DUBV zeker niet. Het DUBV concept is speciaal ontwikkeld om bovengenoemde situaties te voorkomen waardoor je als professional vanuit de DUBV gedetacheerd kan worden zonder dat dit tot risico’s voor de opdrachtgever leidt.

Stef heeft in zijn loopbaan ervaring opgedaan met aangelegenheden van de arbeidsmarkt in binnen- en buitenland. De carrière van Stef is begonnen bij IKEA en Allied Breweries, daarna heeft hij als CEO bij o.a. Randstad België/Luxemburg, Randstad USA en CED Europe jarenlang gewerkt in de uitzend- en outsourcingssector. Momenteel is Stef Algemeen Directeur van Uniforce Solutions B.V. (www.uniforce.nl ). Bekijk alle berichten van Stef Witteveen

18 reacties op dit bericht

 1. Mooi dat de mist geleidelijk optrekt. Wat ik nog steeds niet begrijp is hoe de Belastingdienst de DUBV kan blijven goedkeuren cq gedogen.

  Want de constructie mag dan formeel kloppen, in het belastingrecht geldt ook dat de werkelijkheid boven de fictie gaat. En het is duidelijk dat de DUBV alleen maar is bedacht om ‘persoonlijke arbeid’ van de DGA te voorkomen, door hem tot werknemer te maken van een bv waarin een derde meebestuurt die hem kan ontslaan.

  Van twee dingen een: of die ontslagmogelijkheid is reëel en dan begin je er als zelfstandige niet aan, of de ontslagmogelijkheid is er alleen in theorie en dan houdt de (schijn-)constructie geen stand.

  Hoe zie jij dat op termijn, Stef? Ik begrijp dat je een soort van goedkeuring had onder de VAR. Maar heb je nou ook zwart op wit dat je hiermee door kunt onder de DBA?

 2. Helder verhaal Stef, bedankt!
  Er zijn in de praktijk meer bedrijven die claimen een DUBV-concept aan te bieden dat aan alle eisen voldoet. Mijn beeld is dat het hebben van een vaststellingsovereenkomst tussen de aanbieder en de Belastingdienst essentieel is voor een constructie die DBA-proof is. Klopt dat?

 3. ik kreeg de tip om gelijk een Holding op te richten naast de werkmaatschappij BV ? hoe het precies zit geen idee, maar misschien dat iemand kan uitleggen of het een alternatief is?

 4. Pierre,

  Stef moet zelf maar even op je laatste vraag antwoorden (het is ‘ja’).

  Ik geloof niet altijd in complottheorieen. Maar als het klopt dat Wet DBA een middel is voor andere doelen dat zijn dat deze:
  * Asscher wil verdringing zzp’ers op aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen gaan (vervoer, bouw). Een dergelijke constructie is niet voor dat segment bedoeld, wat te financieel onaantrekkelijk.
  * Asscher wil meer mensen in sociaal stelsel, dat zitten mensen met deze constructie.
  * Wiebes wil minder zelfstandigen aftrek kwijt. Die krijgen deze mensen niet.

  Hugo-Jan

  • Met andere woorden: dankzij de DUBV kunnen zowel PvdA als VVD hun zin krijgen. De kleine zzp’ers weer in het gareel gebracht, de grote ongemoeid gelaten. Als de constructie nog niet bestond, had deze coalitie hem uitgevonden!

 5. In het verleden zijn er over het gebruik van een met de DUBV vergelijkbaar concept Kamervragen gesteld. In de antwoorden op de Kamervragen heeft de Staatssecretaris hierover het volgende gezegd: dat de Verklaring Uniforce Registratie niet dezelfde bescherming biedt als een VAR. Indien bij controle blijkt dat de werkelijkheid afwijkt van hetgeen is overeengekomen, bijvoorbeeld als er geen premie is betaald door de betrokken bv, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffing en de premieplicht. Wie daarvoor aansprakelijk is, wordt door het civiele recht bepaald. De rechtsgevolgen van een VAR werken ongeacht de feitelijke status van de arbeidsrelatie. Een VAR-wuo en VAR-dga bieden bij correcte toepassing volgens de staatssecretaris volstrekte zekerheid over de rechtsgevolgen.

  Als er inzake 1& 2 zzp-ers wel wordt nageheven en bij zzp-er 3 niet, moeten we maar afwachten wat er gebeurt als zzp-ers 1 & 2 met een beroep op het gelijkheidsbeginsel dezelfde behandeling eisen als zzp-er 3, dus vernietiging naheffingsaanslag.

  Als werkgever heb je daarnaast loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De vraag is in hoeverre een uitkeringsinstantie bij ziekte arbeidsongeschiktheid niet kritisch zal kijken als de DUBV niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

  Eens met de opmerkingen van Hugo-Jan. Inderdaad is het de vraag of de Belastingdienst er belang bij heeft om hier ingewikkeld te gaan doen. Ik denk van niet. Let wel op de inlenersaansprakelijkheid als de BV niet aan haar verplichtingen heeft voldaan om de loonheffingen af te dragen. Dat kun je eventueel met het gebruik van een g-rekening oplossen.

 6. @ Pierre: Het antwoord is uiteraard ja.
  Het misverstand ontstaat omdat Uniforcers over één kam worden geschoren met zzp’ers.
  @ Mark: Die vso is inderdaad cruciaal. gezien het niveau van de vragen en opmerkingen moet ik wel wat meer de diepte ingaan.
  In de vso met Belastingdienst en UWV zijn uiteraard regels vastgelegd voor zowel Uniforce, de Uniforcer als de DUBV.
  De juridische vaststelling is dat een Uniforcer DGA is voor de Fiscale wetgeving en voor de Pensioenwet maar werknemer is volgens het BW en de sociale verzekeringswetgeving.

  De wet DBA (en voorheen de VAR) heeft geen invloed op de rechtsverhouding met werknemers omdat deze alleen de rechtsverhouding regelt tussen niet-werknemers en hun opdrachtgevers.

  Als werkgever moet een DUBV voldoen aan alle werkgeversverplichtingen.
  O.a. daarop voert Uniforce Group controle uit.
  Naast alle afdrachten zal elke DUBV o.a. ook het loon doorbetalen van de zieke Uniforcer omdat dat is afgedekt met een ziekteverzuimverzekering.
  Pas als een DUBV( en ook Uniforce Group) aan alle voorwaarden voldoet mag Uniforce van de Belastingdienst en het UWV de vrijwarende VUR afgegeven.
  Feitelijk bevestigd de Belastingdienst slechts dat bij vaststellingsovereenkomst is vastgelegd dat een DUBV werkgever is volgens BW 7:610 en als gevolg daarvan ook voor de sociale werknemersverzekeringen.

 7. DUBV vind ik een wat dure oplossing. Ik heb me laten vertellen dat er zo’n 4000 euro opstartkosten zijn en 175 euro maandelijkse fee.

  Uiteindelijk wil de belastingdienst dat de loonheffing netjes wordt afgedragen. En het maakt ze niet zoveel uit of dat nu bij opdrachtgever of opdrachtnemer is. Alleen als de opdrachtnemer het niet doet, gaan ze het bij de opdrachtgever halen.

  Zelf dek ik dit risico af door iedere 3 maanden mijn accountant alle afdrachten te laten controleren. Mijn opdrachtgevers krijgen hier een accountantsverklaring van. Zijn ze ook weer gerustgesteld 🙂
  Kosten: 150 euro per kwartaal en ze doen ook nog eens de rest van de boekhouding.

  • @Corné; me dunkt dat je ook zelf in samenwerking met derden een Salaris/uren BV kan opstarten waarmee de ‘onafhankelijke’ gezagsverhouding is geborgd. Daarmee heb je nog geen Vaststellingsovereenkomst zoals een Uniforce dat wel heeft, maar op basis van gelijkheidsbeginsel lijkt mij dat de Belastingdienst daar niet ineens anders over kan oordelen!

   • ‘Onafhankelijke gezagsverhouding’, dat vind ik wel een hele mooie denkkronkel van de verkopers van Uniforce.

    Zelf werk ik in de ICT-sector als ZZP’er. Ik weet dat HeadFirst een modelovereenkomst heeft laten goedkeuren op basis van resultaatverplichting, aansprakelijkheid en vrije vervanging. Hij staat op de website van HeadFirst en iedereen kan hem gebruiken.

    Als alle ZZP ICT’ers gewoon die gebruiken, scheelt dat een hoop gedub(v)… en dan eventueel ieder kwartaal een accountantscontrole om de opdrachtgever gerust te stellen. Lijkt me meer dan voldoende.

  • Het feit dat jij als zzp’er netjes je afdrachten doet, betekent niet dat jouw opdrachtgever(s) gecontroleerd kan/kunnen worden op werkgeverschap/inhoudingsplicht. Hoe jullie je onderling feitelijk en aantoonbaar gedragen in jullie zakelijke relatie is veel belangrijker dan wat jullie op papier hebben afgesproken.

   En hierbij komt nog dat de Belastingdienst vermoedelijk zich veel meer richt op groepen zzp’ers die bij één opdrachtgever werken. Dat controleert veel efficiënter en levert ook veel meer belastinginkomsten op.

   • Gezien de enorme hoeveelheid kamervragen en kritiek is het nog maar de vraag of de wet DBA zijn doelen gaat bereiken. Bovendien schept het een hoop verwarring bij opdrachtgevers en ZZP’ers. Dus er komen ongetwijfeld aanpassingen op korte termijn.

    Verkopers van payrollbedrijven en de Uniforce-constructie maken maar al te graag gebruik van de onduidelijkheid om ‘veiligheid’ te bieden… tegen een veel te hoge prijs, mijns inziens.

    Vandaag las ik op Computable.nl een mooi interview met de coördinator wet DBA. Hij zegt dat we ons als zelfstandigen in de ICT sector in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. Dat doe ik dus ook niet.
    Zie ook: https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/loopbaan/5829917/1444691/zorgen-om-dba-wetgeving-zijn-onnodig.html

    • Corne,

     In de ict sector lopen opdrachten relatief veel via bureaus, zijn ze vaker fulltime, en vaker over lange tijd. Dat is in kader van wet dba een lastige mix.

 8. @Stef: begrijp ik het goed dat de Uniforcer ook nog een aanvullende verzekering voor ziekteverzuim moet afsluiten, inclusief Arbo contract (poortwachterverplichtingen, etc)? Ken je voorbeelden dat iemand een WIA uitkering heeft toegewezen gekregen?
  Zijn er ook mogelijkheden om de WW rechten te effectureren? Zijn daar voorbeelden van uit de praktijk? Of zijn de premies werknemersverzekeringen die de Uniforcer betaalt alleen maar een bijdrage aan ons mooie sociale stelsel?

  • De opstartkosten zijn €400 à €500 en betreffen puur de oprichtingskosten van de gekozen notaris.

   De vaste kosten zijn €170 per maand en daarmee zijn o.a. de Poortwachter verplichtingen gedekt.

   @ Corné: Als je met de modelovereenkomst van Headfirst uit de voeten kan Corné, Prima! Doen! Uniforce is vooral van toegevoegde waarde voor hen die in de praktijk niet volgens zo’n overeenkomst kunnen werken.
   @Sander: Ja, Uniforce Group bestaat al 16 jaar en in die tijd hebben meerdere uniforcers een WW uitkering gehad en ook enkele een WIA uitkering. De sociale zekerheid werkt gewoon goed. De vaststellingsovereenkomst is zowel met de Belastdienst als met het UWV gesloten.

 9. Beste Stef,

  Betreft de DUBV via Uniforce:
  1. Uniforce krijgt 20% aandelen. Hoe zit wordt er omgegaan als er verlies wordt geleden?
  2. Beroeps aansprakelijkheid, hoe wordt dit afgedekt? Stel er komt een claim van 250.000 Euro. Hoe zijn dan de verhoudingen?
  3. Is er een verklaring in te lezen dat de belastingdienst en UWV de DUBV constructie accepteren?
  4. Stel Uniforce besluit mij te ontslaan. Hoe wordt er dan omgegaan met de winst wat nog eventueel in de BV zit?
  5. Stemrecht? wat wordt hier over gezegd binnen de DUBV.

  Ik hoor graag van je.

  Met vriendelijke groet,
  Roberto Bos

 10. Beste Roberto,

  De 20 % aandelen van Uniforce hebben geen winstrecht maar geven Uniforce alleen stemrecht in de AvA.
  Dit stemrecht van Uniforce in de AvA is nodig om een gezag situatie in de DUBV te brengen zodat er sprake is van persoonlijke arbeid, loon en werkgevers gezag. Hierdoor gaat de directeur/bestuurder (oftewel de professional) een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd naar Burgerlijk Recht aan (BW 7:610) met de DUBV. De DUBV is dus werkgever en moet aan alle werkgeversverplichtingen voldoen.

  Het stemrecht van Uniforce richt zich op de regels van de Belastingdienst en het UWV waarmee Uniforce een vaststellingsovereenkomst heeft van onbepaalde tijd. Deze regels betreffen
  -het voeren van een deugdelijke administratie,
  -het voldoen van alle belastingen en premies en
  -de DUBV en diens bestuurder dient zich aan alle wettelijke werkgeversverplichtingen te houden.

  Op deze terreinen houdt Uniforce toezicht en heeft ze de meerderheid van stemmen in de AvA.
  De bestuurder van de DUBV is 100% verantwoordelijk voor winst en verlies.

  Alle verklaringen zijn bij ons in Harderwijk in te zien.
  Overigens kan je altijd bellen, mailen of langskomen om een uitleg te krijgen over dit concept.

  Hartelijke groet

  Stef Witteveen
  0341-416500
  info@uniforce.nl

 11. Beste Stef,

  Momenteel werk ik voor mijn eigen BV met vast salaris en een winst aan het einde van het jaar. Begrijp ik goed dat ik die eigen BV niet meer nodig heb bij een DUBV? Zijn de kosten afhankelijk van omzet en Salaris of zijn die altijd 170 eur per maand? Kan ik lenen uit de DUBV om mijn hypotheek af te lossen?

  Groeten,
  Bart