"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belangrijkste wetswijzigingen voor zelfstandige interim professionals op een rij.

Het einde van 2012 komt langzaamaan weer in zicht. Een jaar dat vol stond van indrukwekkende gebeurtenissen. Niet alleen vonden de verkiezingen plaats maar ook ligt er een nieuw regeerakkoord op tafel. Kabinet Rutte II is bezig forse bezuinigingen door te voeren, bezuinigingen die iedere Nederlander, en dus ook u als zelfstandige ondernemer, zal gaan voelen.

Er is veel gebeurd in 2012 en ook in 2013 gaan er een aantal dingen veranderen voor u als zelfstandige ondernemer. PZO zet graag de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er al veranderd is en wat er nog gaat veranderen.

 • Arboregels. Afgelopen juli zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Ook de Arboverplichtingen voor zelfstandige ondernemers zijn daarbij gewijzigd. Tot juli 2012 golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar in de nieuwe situatie gelden ook voor zelfstandige ondernemers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven tegen arbeidsrisico’s. Deze extra regels betreffen bijvoorbeeld risico’s als tillen, lawaai en trillingen. Dit heeft tot gevolg dat u als zelfstandige ondernemer dezelfde bescherming krijgt als een werknemer in loondienst op het moment dat u op dezelfde werkplaats aan de slag gaat als een werknemer. Voor zelfstandige ondernemers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.
 • Maximum incassokosten Er geldt sinds 1 juli 2012 een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die men als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als de schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan u als schuldeiser verschuldigd is. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Er geldt een minimumbedrag van €40,= en een maximumbedrag van €6.775,=.
 • Waadi wetswijziging Op 1 juli 2012 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Vanaf deze datum is iedere ondernemer die arbeidskrachten ter beschikking stelt of zich opstelt als bemiddelaar bij het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen partijen verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. Van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is sprake wanneer tegen vergoeding arbeidskrachten aan een ander ter beschikking worden gesteld, waarbij de arbeidskrachten onder toezicht en onder leiding van die ander werk verrichten anders dan via een arbeidsovereenkomst. Wanneer een onderneming zich voor deze activiteiten niet bij de Kamer van Koophandel registreert, riskeert zij een boete die bij herhaling op kan lopen tot €36.000. Een fiks bedrag, zeker voor zelfstandige ondernemers. De wijziging is vooral gericht om malafide uitzendbureaus aan te pakken en om de controle en toezicht op deze bedrijven te optimaliseren. Ter opheldering zal een speciaal Q&A document voor zelfstandige ondernemers in het nieuwe jaar verschijnen.
 • BTW tarief verhoogd Het algemene BTW tarief is in oktober 2012 van 19% verhoogd naar 21%. Het lage BTW tarief blijft 6%. Het BTW tarief van 21% dient te worden gebruikt voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober 2012. Hierbij is de leveringsdatum bepalend en niet de factuurdatum.
 • FLEX BV Op 1 oktober is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. Doel van deze wet is om het eenvoudiger te maken om een BV op te richten en het huidige BV-recht beter af te stemmen op de Europese regels. U kunt al met een bedrag van €1,= een BV oprichten. Let op, pas bij een omzet van ongeveer €150.000,= is het aantrekkelijk om over te gaan tot een BV, helaas dus niet voor iedereen weggelegd. Bij een lagere omzet is het verstandiger om u neer te zetten als IB ondernemer. Dan kunt u nog profiteren van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.
 • VAR – webmodule Net voor Prinsjesdag heeft Staatssecretaris Weekers zijn plannen inzake de webmodule gepubliceerd. Doel van deze webmodule zou een transparanter systeem moeten zijn, op basis van vrijwilligheid, waarbij een grotere verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de opdrachtgever. De Staatssecretaris heeft in zijn brief aangegeven dat er geen eenduidige definitie zal komen voor zelfstandige ondernemers, nu deze groep niet als homogene groep kan worden gezien. Punt van zorg blijft dat de nieuwe webmodule een verkapte versie van de VAR gaat worden, omdat ook bij de webmodule vooraf geen absolute zekerheid kan worden geboden, ten aanzien van de beoordeling van de Belastingdienst achteraf, over het al dan niet hebben van een verkapt dienstverband.
 • MKB Winstvrijstelling De MKB Winstvrijstelling gaat in 2013 omhoog van 12% naar 14%. U kunt in 2013 dus 14% van uw winst in mindering brengen bij uw jaaraangifte. De MKB winstvrijstelling is niet gekoppeld aan het urencriterium.
 • Zelfstandigenaftrek  De zelfstandigenaftrek blijft in 2013 onveranderd en bedraagt €7280,=. De zelfstandigenaftrek is, in tegenstelling tot de MKB Winstvrijstelling, wel gekoppeld aan het urencriterium (1225 uur).
 • Bijdrage Kamer van Koophandel Vanaf 1 januari 2013 hoeven bedrijven niet meer te betalen voor een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor andere diensten, zoals uittreksels, dient wel gewoon betaald te worden.
 • Uitstel belastingbetaling Het wordt eenvoudiger voor u als zelfstandige ondernemer om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen. Er geldt een maximale termijn van 4 maanden van uitstel na de laatste vervaldag van de betaling. Het maximale bedrag ligt hierbij op €20.000,-. Let op, als u enkel te laat bent met betalen of geen aangifte hebt gedaan, krijgt u geen uitstel.
 • Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Tussen bedrijven onderling geldt vanaf 2013 dat als u contractueel niets regelt, binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.
 • Vitaliteitregeling verdwijnt Vitaliteitssparen was bedoeld als fiscaal voordelig sparen voor werknemers en ondernemers, waaronder zelfstandige ondernemers. Met deze regeling kon men een financiële reserve opbouwen voor bijvoorbeeld omscholing naar nieuw werk of om de periode tussen twee banen te overbruggen na ontslag. De regeling zou in de plaats komen van de levensloopregeling en de spaarregeling, die inmiddels zijn afgeschaft. Het wetsvoorstel voor het vitaliteitssparen is echter komen te vervallen als onderdeel van het regeerakkoord.
 • Kredietgarantie bedrijven De kredietgarantie die de overheid verstrekt aan banken en grote bedrijven zal blijven bestaan. De regeling zou eind 2013 verdwijnen, maar blijft bestaan. Door de regeling staat de overheid garant voor 50% van de lening. Minister Kamp hoopt hiermee banken over de streep te trekken om ondernemers een lening te verstrekken.
 • Wet Normering Topinkomens (WNT) Met dit wetsvoorstel geeft het Kabinet invulling aan het normeren dan wel maximeren van de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. In aanvulling op de openbaarmaking van topinkomens, heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat een normering van salarisniveaus in de semipublieke sectoren gewenst is. De normering betreft uitsluitend de topfunctionarissen. De wet kan ook consequenties met zich meebrengen voor zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld interim-managers en adviseurs binnen deze sector, wanneer zij een topfunctie bekleden. Er geldt wel een uitzondering binnen de WNT voor interim managers, namelijk voor de eerste 6 maanden dat zij de functie bekleden. Na de periode van 6 maanden mag de opdrachtgever de interim manager niet opnieuw inhuren gedurende 12 maanden. De wet respecteert bestaande contracten, maar bij een verlenging, nieuwe aanstelling of nieuw contract moet aan de WNT worden voldaan.
 • Invoering IBAN Vanaf 1 februari 2014 kan men alleen nog betalingen verrichten met het IBAN rekeningnummer. IBAN staat voor International Bank Account Number. Als zelfstandige ondernemer dient u zich ruim vóór die invoeringsdatum voor te bereiden, want de invoering heeft gevolgen voor uw administratie, waaronder software en boekhouding. Via de Nederlandsche Bank is een toolkit verkrijgbaar die u bij kan staan in de voorbereiding.

Wilt u meer informatie over één van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij PZO.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht