"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer of minder inhuur? Een onderzoek onder opdrachtgevers

Maar liefst 44% verwacht dat de inhuur van externen stabiel blijft, zo blijkt uit het onderzoek dat ZiPconomy deed onder opdrachtgevers. Niet iedereen is positief. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige inhuurtrends.

Een prangende vraag in het ZiPconomy trendonderzoek ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’ is de vraag of opdrachtgevers verwachten meer of minder extern personeel in te gaan huren. Deze vraag is opgesplitst aan de hand van verschillende categorieën van inhuur: zelfstandige professionals, detachering, interim management, consultancy & SOW, en uitzendarbeid.

Minder inhuur

 

De helft (51%) van alle deelnemende organisaties verwacht geen grote verandering met betrekking tot inhuur van extern personeel.

Het totaal vormt wel een wat negatief totaalbeeld: 32% van de respondenten verwacht een afname van de inhuur en 16% een toename. Slechts een enkeling verwacht dat die afname of toename ‘sterk’ zal zijn (resp. 4% en 1%).

Bij bedrijven met meer dan 5.000 medewerkers ligt het percentage dat zegt minder in te gaan huren hoger dan het gemiddelde over alle organisaties. In de publieke sector (o.a. overheid, onderwijs en zorg) wordt een iets kleinere afname verwacht.

 

Stabiele inhuur van zp’ers

In vergelijking tot het totaal, verwachten opdrachtgevers dat de inhuur van zp’ers (zelfstandige professionals) erg stabiel blijft. Het aantal opdrachtgevers dat verwacht fors minder of juist fors meer in te gaan huren, is erg klein. Het merendeel verwacht dat de inhuur van zp’ers gelijk blijft (52%), enigszins afneemt (24%) of enigszins toeneemt (17%). 4% van de respondenten geeft aan geen zelfstandig professionals in te huren.

Van de grote werkgevers in de profitsector geeft 37% aan ‘enigszins’ minder te gaan inhuren. Duidelijk meer dan de gemiddelde respons.

Detachering: er verandert weinig

 

De verwachting van het inzetten van gedetacheerd personeel is stabieler dan de inhuur van zelfstandige professionals. 56% van de respondenten verwacht dat de inhuur van detachering gelijk blijft. 16% maakt geen gebruik van detacheringsdiensten.

Zie ook : marktmonitor VvDN
.

 

Besparing op interim management

Men is een stuk voorzichtiger met het inhuren van interim management. 27% verwacht een afname, 6% een sterke afname. Ook hier verwacht het merendeel van de ondervraagden stabiliteit in de inhuur (42%).

Slechts een klein deel verwacht een lichte toename (6%), niemand verwacht een forse toename. In de groep organisaties die een groei van het inzetten van interim-managers verwacht, is de publieke sector wat oververtegenwoordigd.

Bij 19% van de ondervraagden is er geen sprake van inhuur van interim management.

 

 

Consultancy & SOW: een markt in beweging

Men heeft meer uiteenlopende verwachtingen met betrekking tot consultancy & SOW inhuur (Statement of Work).

Waar 6% een forse afname verwacht en 27% een lichte afname, voorspelt 13% een toename en 1% zelfs een forse toename.

Waar bij de meeste vragen de publieke sector vaker dan private bedrijven een toename ziet aan inhuur, verwacht de publieke sector hier juist in deze categorie vaker een afname.

 

Minder uitzendarbeid bij grootbedrijf

Een op de vijf verwacht meer gebruik te gaan maken van uitzendarbeid. 3% verwacht zelfs ‘fors’ meer uitzendkrachten in te gaan zetten. Dat zijn hogere cijfers dan bij de andere type externe arbeid.

Van de bedrijven met meer dan 5.000 werknemers verwacht 40% juist minder inzet van uitzendkrachten. Duidelijk meer dan het algemeen gemiddelde. 22% uit die groep ‘groot bedrijf’ verwacht een toename van uitzendkrachten. Ook dat is (iets) boven het gemiddelde.

Zie ook: ABU monitor

 

 

Beweegredenen van opdrachtgevers

Al met al vloeit uit het totaalbeeld van de verschillende inhuurvormen dat twee keer zoveel opdrachtgevers een afname verwachten (28%) als een toename (14%). De vraag is wat de redenen erachter zijn.

Heeft de coronacrisis erin gehakt? Is het zo simpel? Of toch ook het effect van wetgeving (WAB)? En wat zijn de beweegredenen van opdrachtgevers die meer gaan inhuren?

Redenen voor minder inhuur

Bij de redenen om minder in te huren, speelt COVID-19 zeker een rol. De kosten en het personeelsbestand staan onder druk. De meest genoemde reden (respondenten konden meerdere antwoorden geven) is de grotere focus op interne mobiliteit:  ze willen meer gebruik gaan maken van talenten die ze al in huis hebben.


Top 3 redenen om minder in te huren:

  1. Meer focus op total workforce approach en interne mobiliteit (32%)
  2. Vanwege COVID is er grote druk op kosten, dus minder externen (23%)
  3. Door COVID krimpt ons personeelsbestand, waaronder externen (18%)

Onder de redenen tot vermindering, vallen een paar motieven op. Zo verwacht 16% dat wet- en regelgeving het lastiger zal maken om in te huren en stapt daarom alvast over naar vast.

Redenen om meer in te huren

De grootste reden om meer in te huren, is de schaarste aan goed personeel. Maar liefst 39% van de opdrachtgevers ervaart deze schaarste.


Top 3 redenen om meer in te huren:

  1. De schaarste aan goed personeel is alleen maar groter aan het worden (39%)
  2. We gaan meer inhuren om wendbaar te zijn (18%)
  3. We gaan meer inhuren gezien veranderingen bij ons en in de markt (bijv. nieuwe diensten/markten, meer innovatie) (14%)

Ook algemene wendbaarheid en veranderingen in de markt vormen motieven voor meer inhuur. Opvallend is dat de behoefte aan specifieke expertise op het gebied van ‘turn around’ of ‘ontwikkelen nieuwe businessmodellen’ als gevolg van COVID-19, maar weinig genoemd wordt (5%). Wel noemde een respondent specifiek dat het wegwerken van leerachterstand als gevolg van COVID-19 leidt tot de inzet van meer tijdelijk personeel.

Dit is een voorpublicatie van het ZiPconomy trendonderzoek ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’ . Aan dat onderzoek hebben rond de 200 bedrijven en organisaties meegedaan die structureel gebruik maken van extern personeel. De respondenten uit afkomstig uit zowel profit als non-profit bedrijven, van verschillende omvang. Bedrijven met minder van 50 medewerkers en de zorgsector zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. 36% van de respondenten heeft een HR/recruitment functie, 34% een directie/management functie, 24% inkoop en 6% is finance of ICT-manager. 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts