"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

VZN en Werkvereniging willen in de SER

De Sociaal Economische Raad heeft een oproep geplaatst voor nieuwe leden. Maatschappelijke organisaties die menen dat ze een plek verdienen, kunnen zich melden. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) wil graag toetreden als onafhankelijke vertegenwoordiger van ondernemers. Ook de Werkvereniging ijvert voor een plek.

De uitnodiging van de SER geldt niet alleen voor vertegenwoordigers van zzp’ers. Maar bij de Tweede Kamer leeft wel de wens om zelfstandigen een betere plek in de polder te geven. Dat bleek uit de vorig jaar aangenomen motie Tielen, Palland en Van Weyenberg. Deze stelt dat zelfstandigen een ‘eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in moeten kunnen nemen in de polder.’

De vraag is nu welke vertegenwoordigers van zelfstandigen hiervoor het meeste in aanmerking komen. Lees daarover meer in ‘Wie mag er eigenlijk namens de zzp’ers in de SER zitten?

Uitvoering van Motie Tielen

Voorzitter Cristel van de Ven gebruikt de motie Tielen als argument voor de kandidatuur van de (VZN. Zij schrijft in een brief aan SER voorzitter Mariette Hamer: “Met het toekennen van een SER-zetel(s) aan VZN kan uitvoering worden gegeven aan de motie Tielen, Palland en Van Weyenberg. Vandaar dat VZN, als onafhankelijke vertegenwoordiger van deze groep ondernemers, een plek verdient in de SER.”

Ook de onafhankelijkheid van de VZN is volgens Van de Ven een troef. In de SER zitten op dit moment al vertegenwoordigers van zelfstandigen. Dat zijn Roderick Pape, voorzitter van PZO en Irene van Hest, sectorhoofd FNV Zelfstandigen.  Zij nemen deel aan de SER als onderdeel van respectievelijk de werkgevers- en werknemersdelegatie.

En daar wringt volgens organisaties als VZN nu precies de schoen. De Kamermotie heeft het namelijk over een ‘eigenstandige’ positie. Dus niet als onderdeel van het werkgevers- of werknemerskamp.

“Momenteel staan circa 1,3 miljoen mensen in Nederland te boek als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Dit is zo’n 12,5% van alle werkenden; een aanzienlijk deel van onze arbeidsmarkt. VZN is de enige vereniging die vanuit een onafhankelijke positie deze groep werkenden breed vertegenwoordigt. Breed, omdat we via de bij VZN aangesloten organisaties 100.000 zelfstandigen vertegenwoordigen uit allerlei beroepsgroepen, sectoren en regio’s. Onafhankelijk omdat we als vereniging niet zijn ingebed in een werkgevers- of werknemersorganisatie.”

Meer zetels voor vertegenwoordigers zelfstandigen

Ook de Werkvereniging liet aan de SER weten geïnteresseerd te zijn. Volgens voorzitter Roos Wouters is dat verzoek door de SER afgewezen. Op Twitter meldt ze: “we werden gebeld door de @SER_NL dat de @werkvereniging geen werkgevers- of werknemersbelangenvereniging is, hetgeen vereist is.”

Wouters is van mening dat al deze vertegenwoordigers heel goed naast elkaar aan de SER-tafel zouden kunnen plaatsnemen. “VZN Nederland en de Werkvereniging kunnen elkaar, naast PZO en FNV, heel goed aanvullen in de SER… en waarom daar stoppen? De aangenomen motie van Judith Tielen sprak van ‘evenredig aan werkgevers en werknemers’. Waarom zou je je uit elkaar laten spelen?”

Bovendien vindt ze het aantal plekken nu veel te karig voor de vertegenwoordigers van zelfstandigen in de SER. “Een eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie betekent dat er 11 zetels onder de vertegenwoordigers van zzp’ers te verdelen zijn, aangezien werkgevers en werknemers ieder ook zo’n 11 zetels bekleden.”

Regering bepaalt welke organisaties in de SER zitten

Uiteindelijk is het niet de SER maar de regering die besluit wie er in de SER mag komen te zitten, voegt Roos Wouters nog toe aan haar pleidooi. In een reactie op deze site schrijft ze daarover:

“De Wet op de SER bepaalt dat het aan de regering is om organisaties aan te wijzen (artikel 4, tweede lid). Voor aanwijzing komen in aanmerking naar het oordeel van de regering algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van ondernemers en naar het oordeel van de regering algemeen erkende centrale organisaties van werknemers. Ook bepaalt de regering hoe veel leden van de SER elke aangewezen organisatie mag benoemen (artikel 4, vijfde lid).

In normale taal: als de regering vindt dat een organisatie ondernemers en/of werknemers kan vertegenwoordigen, dan mag de regering die organisatie aanwijzen. Bottom line: het is aan de regering om te bepalen welke organisaties zij aanwijst en hoe veel leden zij mogen leveren.”

Veel belangenbehartigers van zzp’ers

Over de vertegenwoordiging van de zzp’ers in de SER is vermoedelijk nog niet het laatste woord gezegd. Het is niet ondenkbaar dat meer belangenbehartigers hun kandidatuur indienen. Het pallet aan belangenbehartigers van zzp’ers is immers flink versnipperd. Lees daarover: Welke belangenbehartigers komen op voor zzp’ers: een overzicht.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie