"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Webmodule is onbemind of onbekend

ZiPconomy onderzoek naar gebruik van webmodule.

Van organisaties met een actief beleid rond het inhuren van zelfstandigen maakt ongeveer een op de vijf gebruik van de webmodule. Bij organisaties waarbij lijnmanagement zelf extern personeel inhuurt geeft meer dan de helft aan geen idee te hebben wat de webmodule is. Dat blijkt uit het ZiPconomy onderzoek ‘Inhuur externen. Trends 2021-2022’ waaraan meer dan 200 organisaties hebben deelgenomen.

Pilot webmodule

Begin van dit jaar startte de pilot met de webmodule. Een online vragenlijst die opdrachtgevers moet ondersteunen om er achter te komen of ze voor een bepaalde opdracht wel of geen zelfstandige kunnen inhuren. De pilot loopt tot september, waarna de werking geëvalueerd wordt. Direct bij aanvang van de pilot is de webmodule veel geraadpleegd, de belangstelling schijnt daarna flink te zijn afgenomen. Een campagne om de webmodule onder de aandacht te brengen is uitgebleven.

Veel onbekendheid

In haar onderzoek vroeg ZiPconomy opdrachtgevers naar het gebruik van de webmodule. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen de resultaten van organisaties die aangeven een centraal geleid beleid te hebben ten aanzien van inhuur, veelal ondergebracht bij de afdeling HR, inkoop of bij een aparte afdeling inhuur en organisaties waar inhuur (nog) gedaan wordt door directie of lijnmanagement.

Van de organisaties met een ‘inhuurbeleid’ geeft 19% aan gebruik te maken van de webmodule. 43% zegt dat ‘mogelijk’ te gaan doen. De rest zegt dat niet of waarschijnlijk niet te gaan doen.

Een van de genoemde redenen om de webmodule niet te gebruiken (39%) is het feit dat er niet rechtstreeks maar via een bureau wordt ingehuurd. Een webmodule voor ‘tussenkomst’ is echter niet beschikbaar. 10% vindt de webmodule te arbeidsintensief, vindt te uitkomsten te vaag of wacht totdat de webmodule een definitieve uitkomst geeft. Een deel geeft ook aan weinig toegevoegde waarde te zien in de webmodule omdat ze vertrouwen op hun eigen beleid en beoordeling.

Van deze respondenten uit organisaties met een inhuurbeleid, zegt 9% niet te weten wat de webmodule is. Dat percentage is onder organisaties waarbij inhuur niet centraal geregeld fors hoger. 55% van de respondenten (zowel directie, management als HR of inkoop) uit die organisaties stelt nog nooit van de webmodule gehoord te hebben. 22% geeft aan (waarschijnlijk) geen gebruik te gaan maken van de webmodule. 24% gaat dat ‘mogelijk’ doen, geen enkele organisatie uit deze groep geeft aan de webmodule nu te gebruiken.

Overigens zijn organisaties met minder dan 100 fte fors ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Verondersteld kan worden dat ook in deze groep bedrijven de bekendheid met de webmodule laag is.

De webmodule is geen verplicht instrument voor organisaties. Het is vooral een hulpmiddel om te kunnen beoordelen of voor een opdracht nu wel of geen zelfstandige ingehuurd kan worden. Dat kan met name behulpzaam zijn voor organisaties die geen eigen beleid rond inhuren van externen hebben. De onbekendheid onder juist deze groep is zorgelijk.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie