"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Brexit: de gevolgen zijn nu duidelijker. Per 30-06-2021 einde overgangsperiode.

De inhuur van Britten is sinds de Brexit complexer geworden. Eind deze maand eindigt de overgangsregeling en worden de regels aangescherpt. Bureau Cicero, specialist in certificeringen rondom arbeid, legt in een update uit hoe de wetgeving eruit gaat zien.

Nadat de Brexit een feit werd, is er veel veranderd op het gebied van het inzetten van Britse werknemers in Nederland, het uitbesteden van werk aan in het VK gevestigde zzp’ers en het inhuren van gedetacheerd personeel uit het VK. Voor nieuwe situaties die gestart zijn op of ná 01-01-2021 geldt de basisregel: Britten zijn derdelanders.

Veel organisaties vragen zich nu af: mag ik nog wel werken met Britten, ze inhuren of opdrachten aan ze verstrekken in Nederland? Hierover schreef Maarten de Jong een uitgebreide blog die u hier kunt nalezen. Onderaan deze blog staan diverse links naar de websites van instanties met informatie gerelateerd aan Brexit, personeel, inzet van zzp’ers, inhuren van personeel en het gerechtigdheid zijn tot werken in Nederland.

Hieronder kort een update t.a.v. de diverse situaties waarmee u als onderneming in Nederland te maken kunt krijgen.

1. Werknemers met een Britse nationaliteit direct in dienst voor een Nederlandse werkgever

Informatie: Link

Deadline: voor 01-10-2021 (recent gewijzigde datum, waarbij eerst 01-07-2021 van toepassing was) dient er een verblijfsvergunning aangevraagd te zijn bij de IND. Dit kan alleen indien er reeds vóór 01-01-2021 in Nederland gewerkt en/of gewoond werd.

Indien er vóór 01-01-2021 in Nederland gewerkt werd en de werknemer woont nu nog in het VK en werkt in dienst van een Nederlandse werkgever in Nederland, dan geldt dat een grensarbeiderspas aangevraagd dient te worden bij de IND (link).

2. Werknemers met een Britse nationaliteit ingeleend door de Nederlandse onderneming van een in Nederland gevestigde uitzend- of detacheringsorganisatie

Van deze groep Britten dient de uitzend- of detacheringsonderneming vast te stellen of deze werknemer gerechtigd is tot arbeid in Nederland (zie bij punt 1.).

Als opdrachtgever (inlener) van deze Brit dient u eveneens de identiteit vast te stellen voor aanvang van de tewerkstelling.

Deze Brit kan in potentie (ook bij start van werken en/of wonen in Nederland voor 01-01-2021) een vreemdeling zijn als niet aan de vereiste wet- en regelgeving voldaan is. De overgangsregeling voor deze groep eindigt (nieuw) dus op 30-09-2021. Voor deze groep geldt dat de inlener in Nederland ook moet verifiëren of deze medewerker met Britse nationaliteit beschikt over een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning afgegeven door de IND of dat deze in ieder geval voor 30-09-2021 is aangevraagd. Hierbij is het van groot belang een kopie van de aanvraag c.q. bevestiging van ontvangst hiervan door de IND 5 jaar in het personeelsdossier te bewaren, in verband met Artikel 15 Wav (Wet arbeid vreemdelingen).

3. Inhuurkrachten (uitzendkrachten, gedetacheerden) die ter beschikking gesteld zijn door een in het VK gevestigde werkgever aan een Nederlandse onderneming

Informatie: Link bij ‘Aandachtspunten -> grensoverschrijdende detachering’

  • Lopende detacheringen die vóór 1 januari 2021 zijn gestart in het kader van het vrij verkeer van diensten, mogen alleen worden voortgezet als de opdrachtgever de juiste vergunningen heeft.
  • Starten met een detachering vanuit het VK naar Nederland vanaf 01-01-2021? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die bestaan onder de nationale wet- en regelgeving voor het detacheren van niet-EU-burgers. Of van de mogelijkheden die het akkoord tussen de EU en het VK biedt voor detachering van hoogopgeleide medewerkers in het kader van tijdelijke dienstverlening. Dat is zo vastgelegd in het uittredingsakkoord tussen de EU en het VK. Vaak zal een verblijfs- en/of werkvergunning nodig zijn, maar dat is dan een ongetoetste vergunning (dus zonder vacaturemelding bij UWV en geen wervingsinspanningen).

Lees hier meer over de uitzonderingen die er bestaan t.a.v. specifieke groepen

4. Zzp’ers gevestigd in het VK die een opdracht aannemen en uitvoeren voor een onderneming in Nederland

Situatie voor 1 januari 2021

Zzp’ers uit het Verenigd Koninkrijk die voor 1 januari 2021 in Nederland gewoond hebben en/of nog steeds hier wonen, zijn net als werknemers die in Nederland gewoond hebben en/of wonen in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning op basis waarvan ze in Nederland mogen blijven wonen en werken.

Zzp’ers uit het Verenigd Koninkrijk die in het VK woonden en in Nederland werkten, hadden voor 01-01-2021 verschillende hoedanigheden. Bijvoorbeeld doordat ze als zzp’er een opdracht in Nederland hadden aangenomen en uitgevoerd. Of doordat de zzp’er afwisselend had gewerkt in het VK en Nederland, al dan niet in dienst van hun eigen limited (Ltd) of als zogenaamde ‘sole trader’, zonder dat er een rechtspersoon was.

Met betrekking tot Britse zelfstandigen worden er door Nederland speciale voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van een grensarbeiderspas. De vraag is echter of dit is toegestaan en in overeenstemming is met de uittredingsakte. Zo stelt Nederland dat ze in Nederland in de Kamer van Koophandel moeten zijn ingeschreven. Alleen een inschrijving in de Kamer van Koophandel volstaat niet.

Sole traders hebben geen rechtspersoon en kunnen zich noch in Nederland, noch in het VK inschrijven. Daarnaast is nog onduidelijk of voldaan wordt aan de voorwaarden wanneer de zelfstandigen zichzelf gedetacheerd hebben. Hetgeen in ieder geval op basis van de sociale zekerheidsverordening een mogelijkheid is. In alle gevallen wordt geadviseerd voor 1 juli 2021 een grensarbeidspas aan te vragen. Wanneer dit is gebeurd, ontvangen ze een ontvangstbevestiging van de IND. Dit is in eerste instantie het bewijs dat ze voldoen aan de voorwaarden van de uittredingsakte. Het zal echter nog wel even duren voordat alle situaties uitgekristalliseerd zijn. Wees daarom voorzichtig met de inzet van deze zelfstandigen uit het VK.

Situatie vanaf 1 januari 2021

Woont een Britse zzp’er niet in Nederland en is die niet bij de KvK is ingeschreven? Na 01-01-2021 moet deze zzp’er bij een opdracht in ons land beschikken over:

  • een verblijfsvergunning als zelfstandige, óf
  • een tewerkstellingsvergunning op basis van het handelsakkoord.

Dit handelsakkoord voorziet in speciale voorwaarden voor zelfstandigen. Ze zijn echter moeilijk te vervullen omdat er hoge opleidingseisen worden gesteld.

Wilt u meer weten over gemaakte afspraken na de Brexit in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK? Lees meer informatie.

Bovenstaande updates betreffen actuele aanvullingen op de informatie uit de eerdere Blog Brexit in januari 2021. Bent u op zoek naar aanvullende informatie of heeft u vragen met betrekking tot de specifieke situatie in uw onderneming? Dan verwijzen wij naar onderstaande instanties:

Zie voor meer informatie over de overgangsregeling: “Pas op voor de Britten!” Maar je kunt ze nog steeds inhuren

Bureau Cicero is dé expert in de controle op verplichtingen uit arbeid. Wij ondersteunen bij uw risicobeheer en zijn uw gesprekspartner voor meerdere wetgevingen. Bekijk alle berichten van Bureau Cicero