"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Marktomstandigheden voor freelancers blijven gunstig

Helft organisaties verwacht meer freelancers in te gaan huren.

Ondanks politieke perikelen rondom zelfstandig ondernemerschap blijft de freelancemarkt gunstig. Ruim de helft van de organisaties (52%) verwacht zelfs meer freelance opdrachten uit te zetten. Dat blijkt uit de Freelance market Index (FMI) van Freelance.nl, een platform voor tijdelijk, projectmatig werk in Nederland. De FMI is een indicator arbeidsmarktklimaat voor freelancers, gebaseerd op ABU- en CBS-cijfers, aangevuld met een telefonische enquête onder circa 150 opdrachtgevers (bedrijven en intermediairs).

Gunstig klimaat voor freelancers

De FMI laat al langere tijd een stijgende lijn zien. Eind 2018 voorspelde de index gouden tijden, met zelfstandig werkende IT’ers als onbetwiste kopgroep. Echter, begin 2019 leek de conjunctuur volgens CBS-cijfers te verslechteren en noteerde de uitzendsector voor het eerst sinds lange tijd dalingen in zowel de omzetcijfers als de gedeclareerde uren. Bovendien bleven onheilsberichten over mogelijk stringentere wetgeving (Wet DBA, red.) de gemoederen bezighouden. Signalen deden vrezen voor een kentering in het freelance-klimaat in het tweede kwartaal van dit jaar. De cijfers bewijzen echter het tegendeel.

De FMI komt in het tweede kwartaal namelijk uit op een score van 114. Dat is weliswaar een daling ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar (score: 121), maar dit duidt nog altijd op een gunstig arbeidsmarktklimaat voor freelancers.

Meer freelance opdrachten uitzetten

Hoewel er iets meer duidelijkheid is rondom het zelfstandig ondernemerschap, blijft de gewenste zekerheid over arbeidsrelaties met freelancers nog steeds ver te zoeken, maar dat lijkt het bedrijfsleven niet te deren. Van de opdrachtgevers die elk kwartaal voor de FMI geënquêteerd worden, verwacht 52% in het tweede kwartaal meer freelance opdrachten uit te zetten dan in het eerste kwartaal van 2019. 30% laat weten dat het bestaande hoge opdrachtenvolume stabiel blijft. Slechts 19% van de respondenten verwacht een lichte teruggang in het uitzetten van opdrachten, vooral toe te schrijven aan de afronding van grotere projecten.

Criteria bij keuze freelancer

De belangrijkste redenen voor organisaties om te kiezen voor een freelancer (en niet voor een werknemer) zijn volgens de respondenten van het onderzoek flexibiliteit,  capaciteit, ervaring en kwaliteit. Opvallend is dat kosten hierbij slechts door enkele respondenten wordt genoemd als overweging.

Welke freelancer wordt gekozen, hangt vanzelfsprekend af van criteria als kwaliteit, expertise, ervaring en tarief. Maar ook soft skills en de persoonlijke match bepalen of een organisatie een freelancer geschikt vindt.

Krapte arbeidsmarkt

In tegenstelling tot de dalende trend in de uitzendbranche blijven freelance kenniswerkers gewild. Dat neemt niet weg dat de schaarste aan personeel een uitdaging blijft, ook in het zzp-arbeidsmarktsegment. De helft van de opdrachtgevers geeft aan het moeilijk (48%) tot zeer moeilijk (3%) te vinden om gekwalificeerde kenniswerkers te vinden om opdrachten in te vullen.

Bron: Freelance.nl

Kanttekening die bij dit onderzoek moet worden geplaatst is dat het platform freelance.nl qua type opdrachten vooral voorziet in opdrachten in de ICT (57%) en management en organisatie (35%). De uitkomsten hebben dan ook vooral betrekking op freelance kenniswerkers in deze sectoren.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Dat kan in zijn algemeenheid zo wel zijn, de vraag naar freelance finance professionals is bepaald niet florissant. De vraag naar finance manager, controllers etc. voor vaste dienstverbanden is wel hoog.

    Kennelijk is flexibiliteit, ervaring, kwaliteit èn snelle inzetbaarheid die freelance finance professionals bieden, een lagere prioriteit.