"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SGP: weinig concreets voor zzp’ers, knibbelt wel aan zelfstandigenaftrek

De SGP benoemt in haar verkiezingsprogramma wel de nodige knelpunten rond zzp’ers, maar komt met weinig concrete maatregelen. Geen verplicht pensioen, maar de deur wordt wel opengezet naar hervorming van de zelfstandigenaftrek.

De SGP benoemt in haar verkiezingsprogramma wel de nodige knelpunten rond zzp’ers, maar komt met weinig concrete maatregelen. Geen verplicht pensioen, maar de deur wordt wel opengezet naar hervorming van de zelfstandigenaftrek.

Balans flex en vast

De balans tussen de wens naar flexibiliteit en vastigheid op de arbeidsmarkt ontbreekt momenteel, zo stelt de SGP. “ Voor de continuïteit is vastheid nodig, maar wil je als bedrijf goed in kunnen spelen op ontwikkelingen op de markt, dan moet je ook snel kunnen schakelen.  Het is de taak van de overheid om de juiste balans te zoeken.”

Die balans ontbreekt nu volgens de SGP nu. “De lasten en risico’s bij het in dienst nemen van vaste werknemers zijn hoog. De verplichtingen bij vaste contracten zijn vaak een molensteen voor werkgevers. Kwetsbare werknemers worden door de hoge bescherming als een groot risico gezien, waardoor hun kansen op werk juist verkleinen. Omgekeerd zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) helemaal niet verplicht zich te verzekeren tegen het risico op ziekte of werkloosheid. Bovendien is hun belastingdruk laag door aanzienlijke, structurele fiscale voordelen.”

Volgens de SGP draagt het “verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers” bij aan een meer gezonde arbeidsmarkt. Het is een constatering die vaker gemaakt is; wat je er mee doet hangt natuurlijk erg van je definitief van wat die kloof is.

Zzp-beleid weinig concreet

Na deze algemene beschouwing wordt het interessant om te zien wat de SGP dan concreet aan voorstellen in gedachten heeft die mogelijk de zzp’er – in positieve of negatieve zin – raken.

“Door een basale bescherming van zzp’ers wordt voorkomen dat mensen noodgedwongen als zelfstandige starten. Of dat zij tegen te lage tarieven concurreren door zichzelf te benadelen bij voorzieningen voor ziekte of werkloosheid. Het gaat om een arbeidsmarkt waarop zowel sprake is van eerlijke kansen en concurrentie alsmede ruimte voor ondernemerschap.” Wat dit nu precies betekent wordt niet echt duidelijk.

“Nieuwe initiatieven moeten niet onnodig belemmerd worden”. Fijn. Maar ook hier is niet echt duidelijk wat dat nu betekend. Zou hier ook de Wet DBA mee bedoeld worden?

Duidelijker is dat de SGP de Wet Werk & Zekerheid wil aanpassen, iets wat niet direct met zp’ers te maken heeft, maar wel indirect. “Om te voorkomen dat bij ontslag extreme ontslagkosten ontstaan, moet de rechter weer  een ruimere mogelijkheid krijgen om tot een evenwichtige belangenafweging van werkgever en werknemer te komen” Daarbij wil de SGP dat het weer mogelijk moet worden om “meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te sluiten. De tussenpozen mogen best korter zijn. Er wordt extra ruimte geboden voor het sluiten van meerjarige overeenkomsten. Werknemers krijgen daardoor meer zekerheid.”

Over pensioenen stelt de SGP dat zzp’ers ook zzp’ers keuzevrijheid moet hebben hoe ze hun pensioen opbouwen. Pensioen opbouwen wordt bij de SGP in ieder geval niet verplicht voor zzp’ers. Anders dan bij andere partijen, zoals het CDA die pensioen opbouw wil koppelen aan behoud van de zelfstandigenaftrek.

Belastingplannen raken ook zelfstandigenaftrek

De SGP heeft flinke ambities voor het herzien van het belastingstelsel. De impact van deze maatregelen zijn vooral afhankelijk van gezinssamenstelling en hoogte inkomen. Zo moet het  belastingstelsel moet weer gezinsvriendelijk worden, wat gunstig zal zijn voor kostwinnende en eenverdiendende zzp’ers.

Ook wil de SGP de lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform  basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks.

In deze passage over Belastingen zit nog wel wat nieuws verstopt voor zzp’ers: “Ondernemersfaciliteiten blijven onverkort beschikbaar voor startende ondernemers. Na een periode van vijf jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk voor werknemers, rekening houdend met de extra risico’s van ondernemers. Ondernemersregelingen moeten regelmatig kritisch geëvalueerd worden op effectiviteit, perverse prikkels en onbedoelde neveneffecten.”  Dit is een fraai een staaltje Haagse Vaagtaal. Maar wanneer je het koppelt aan de beschouwing over de arbeidsmarkt  en het zinnetje “verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers” dat 15 pagina’s eerder in het verkiezingsprogramma staat, dan kan je hier weinig anders uit lezen dan dat ook de SGP de zelfstandigenaftrek wil gaan hervormen.

ZiPconomy brengt alle standpunten van de verschillende politieke partijen tijdens dit verkiezingsseizoen bijeen, onder andere via dit speciale ZiPdossier: Verkiezingen 2017  

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts