"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ONL voor Ondernemers pleit voor eigen fiscaal regime van zp’ers: ‘Maak groei en ondernemen lonend’

Pleidooi ONL voor Ondernemers voor eigen fiscaal regime zp’ers.

“Ondernemen en het nemen van risico moet lonen. Het zijn de ondernemers die het geld verdienen in dit land. Zij scheppen de werkgelegenheid. Zij innoveren. Zij brengen de belasting binnen. De belastingdruk in Nederland is gedurende de afgelopen crisis drastisch verhoogd. Nu de economie weer groeit, moeten de lasten structureel omlaag. Het belastingstelsel moet eenvoudig en transparant zijn en groei bevorderen. We moeten stoppen met het voeren van inkomenspolitiek via het belastingstelsel.” Dat alles stelt ONL voor Ondernemers, de in 2013 door Hans Biesheuvel en Mirjam Bink opgerichte nieuwe ondernemersclub, in een position paper over de herziening van het belastingstelsel. Daarin stelt ONL onder meer voor om zp’ers als derde pijler in het belastingstelsel op te nemen.

ONL voor Ondernemers pleit er in haar paper voor om de crisisbelasting van 12 miljard euro terug te geven aan ondernemers, met name in het MKB. Vooral de kosten op arbeid moeten omlaag , net als de risico’s van (kleine) werkgevers voor het aannemen van personeel.

Het meest in het oog springend is, althans voor ZiPconomy-lezers, het voorstel van ONL voor Ondernemers om zelfstandig professionals als derde pijler te beschouwen in het belastingstelsel. Zo wil men een einde maken aan de discussie of zelfstandig professionals nu al een bijzondere categorie ondernemers is of als zodanig moeten worden beschouwd.

Zelfstandig professionals als derde pijler

In het stuk wordt de volgende constatering gedaan: “In de huidige economie is er een derde pijler ontstaan in de economie. Naast werkgevers en werknemers is de groep zelfstandig professionals dusdanig gegroeid dat zij een beslissende rol inneemt in onze economie. Deze groep dient een eigen grondslag in het belastingsysteem te krijgen. De groep zp’ers krijgt in dit kader een eigen fiscaal regime en een eigen rechtsvorm. Deze opkomst van zp’ers is fundamenteel en blijvend. Steeds meer mensen zullen er voor kiezen om zelfstandig en voor eigen rekening en risico hun werkzame leven in te richten.

“Binnen de nieuwe grondslag moeten we toewerken naar een model waar zp’ers op basis van hun risicoprofiel kunnen kiezen op welke elementen van de sociale zekerheid zij zich inschrijven. Vervolgens maken we het fiscaal aantrekkelijk om vanuit de derde pijler van zelfstandig professionals door te groeien naar de pijler werkgever. Een nieuwe grondslag in het belastingsysteem zorgt ervoor dat we de sociale zekerheid beter kunnen toespitsen op het specifieke karakter van zelfstandig professionals.”

 

derde pijler belastingstelstel zelfstandige_ONL voor Ondernemers
(bron: position paper ONL voor Ondernemers)

“We geven binnen de pijler zelfstandig professionals de mogelijkheden om een risicoprofiel te kiezen”, aldus ONL voor Ondernemers. “Afhankelijk van voor welke voorzieningen je als zelfstandig professional meebetaalt, krijg je ook de zekerheden die het sociale vangnet biedt.”

ONL wil de overstap van een zp’er naar een werkgever belonen. Volgens ONL zorgt dit ervoor dat het huidige stelsel van de sociale zekerheid, met name het kenmerk dat de collectiviteit de risico’s en kosten laat dalen, op grote lijnen in stand kan blijven. Hoe die beloning eruit moet zien, wordt uit het voorstel niet duidelijk.

Verplichte voorzieningen voor deel zelfstandigen

ONL gaat verder uit van een opt-outmogelijkheid voor zelfstandigen die verwachten te groeien, maar wil dat er voor andere groepen zelfstandigen juist een verplichting komt om zich te verzekeren.

“De groep zelfstandigen die verwacht snel te groeien heeft de mogelijkheid om zich niet in te schrijven voor de collectieve sociale zekerheid. Zij gaan ervan uit dat het bedrijf snel meer waard wordt. Zij willen iedere euro die ze verdienen terug investeren in het bedrijf.”

“Een andere groep zp’ers wil kiezen uit elementen van de sociale zekerheid die bij hen past. Wanneer zij verwachten slechts een paar jaar zelfstandig te zijn, of wanneer zij al 25 jaar AOW hebben opgebouwd, kiezen ze voor weinig voorzieningen. Wanneer zij als freelancer van opdrachtgever naar opdrachtgever gaan en nog 40 jaar op de markt zullen zijn, dan kiezen zij bijvoorbeeld voor het volledige pakket: ze betalen mee aan de WW en ze kiezen een pensioenfonds uit dat een polis heeft ontwikkeld voor zzp’ers. Op basis van haar kenmerken zou een derde groep kunnen worden verplicht om zich aan te sluiten bij dezelfde voorzieningen als werknemers. Dit is de groep die op de scheidslijn zit tussen schijnzelfstandige en minimumloon.”

Overige voorstellen

Naast deze voorstellen voor de zp’ers doet ONL voor Ondernemers ook op andere terreinen voorstellen. Kort samengevat zijn dat:

  • ‘Crisisbelasting’ terug naar ondernemers en een permanente verlaging van de lasten.
  • De lasten op arbeid en de risico’s rondom werkgeverschap moeten omlaag.
  • Durf te differentiëren tussen groot en klein.
  • Gelijke behandeling van Eigen Vermogen t.o.v. Vreemd Vermogen.
  • Stimuleringsregelingen voor groei en innovatie: Klein is het nieuwe groot.

De volledige position paper is hier te vinden.

Ondernemerschap en regelgevig

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie