"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wetsvoorstel VAR webmodule komt er aan: Ondoordacht en overhaast.

PZO gaat hard lobby voeren om invoering aangekondigde VAR webmodule tegen te gaan.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij verwacht het wetsvoorstel over de VAR webmodule eind augustus naar de Kamer kan sturen. Deze wet gaat de huidige VAR vervangen. Voortaan moet per opdracht online een verklaring worden aangevraagd. Daarbij regelt de nieuwe wet de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers. Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel licht Wiebes in zijn brief aan de Kamer maatregelen toe die hij voornemens is te treffen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Zo zal de huidige VAR ook in 2015 geldig blijven totdat de nieuwe wet van kracht is.

Ondoordacht

PZO-ZZP ziet geen heil in de VAR Webmodule nu het systeem zeer te wensen overlaat. Er wordt geen rekening gehouden met sectorale verschillen, zoals de vereisten van het werken via een rooster alsmede andere reglementen die gelden binnen onder andere de onderwijssector. Ook weet men binnen de VAR Webmodule niet helder in kaart te brengen wat het onderscheid is tussen de gezagsverhouding en het geven van aanwijzingen. Een verkapt dienstverband, in plaats van ondernemerschap, kan hierdoor onverhoopt worden vastgesteld met alle gevolgen van dien voor zzp’ers die jaren een VAR wuo in hun bezit hebben gehad.

ZZP’ers dienen, na de komst van de Webmodule, ieder jaar en voor iedere werkzaamheid een nieuwe VAR aan te vragen. Een forse toename in de administratieve lasten voor ZZP’ers. Maar ook voor opdrachtgevers die met ZZP’ers werken. Het Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft dan ook een negatief advies uitgebracht over dit plan van Wiebes.

Overhaast

PZO-ZZP vraagt zich ten zeerste af waarom een middel in de markt wordt gezet, met als voornaamste doel schijnconstructies aan te pakken, zonder dat men een helder beeld heeft van wat men nu exact onder schijnconstructies dient te scharen. Daarnaast is er een Interdepartementale Werkgroep ZZP opgericht om het zelfstandig ondernemerschap en het fenomeen schijnconstructies helder in kaart te brengen. Pas nadat de werkgroep haar werkzaamheden heeft afgerond en deskundigen heeft gehoord, kan gezocht worden naar een middel om het bewuste ondernemerschap verder te stimuleren en kunnen gerichte maatregelen worden ingezet om schijnconstructies aan te pakken. Nu zullen veel zzp’ers onterecht de dupe worden van de neveneffecten die de VAR Webmodule met zich mee zal gaan brengen.

PZO-ZZP zet haar lobbykracht ook in het zomerreces keihard in om de invoering van de VAR Webmodule tegen te gaan en de Interdepartementale Werkgroep te voorzien van essentiele informatie om haar werk zorgvuldig te kunnen doen.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

2 reacties op dit bericht

 1. Niet enkel, ondoordacht en overhaast het omgekeerde gaat gebeuren.

  Wat beoogt men te bestrijden:
  Steeds meer mensen ondervinden grote hinder in de zoektocht naar nieuw inkomen. Het stelsel moedigt mensen derhalve aan zzp-er te worden. Werkgevers hebben het moeilijk om met de bestaande kostprijs van het personeel te concurreren. Er zijn veel gevallen waarin de werknemer middels een vaststellingsovereenkomst meewerkt aan ontbinding van de bedongen arbeidsovereenkomst om direct of na een korte pauze als zzp-er voor de werkgever weer aan de gang te gaan tegen bedrag per uur dat aanzienlijk onder oude kostprijs per uur ligt.

  De Kamer van Koophandel adviseert inmiddels mensen niet zomaar als zzp-er te beginnen. Dit komt doordat er steeds meer schijnende gevallen aan het licht komen. Kijk eens naar de uitzending voor jou 10 anderen van Zembla op uitzending gemist. Zzp-ers worden in een behoorlijk aantal gevallen overgelaten aan hun lot, worden gedwongen tegen onmogelijk tarieven hun diensten aan te bieden. Ze lopen daarnaast ook nog eens grote fiscale en sociaal onwenselijk risico’s.

  Ik doel hiermee nadrukkelijk niet op echte ondernemers zogenaamde “freelancers”. Deze mensen bepalen nog steeds zelf waar, wanneer en voor hoeveel geld ze hun diensten aanbieden.

  Ik heb het over mensen die tegen steeds lagere tarieven, steeds meer werk moeten aannemen om überhaupt rond te komen. Mensen zijn niet “sociaal” verzekerd en kunnen uitsluitend nog de bijstand in. Maar let wel dat wil niet zeggen dat ze ook over dat geld uit de bijstand kunnen beschikken gezien faillissement wet en regelgeving en of eventuele achterstallige betalingen.

  Stand van zaken:
  – Instroom van zzp-ers is momenteel groot:
  o Doordat de kostprijs van personeel te hoog is en mensen worden gedwongen als zzp-er te gaan werken. De wig tussen totale loonsom en netto loon wordt hiermee als het ware kleiner gemaakt.
  o Door de lastige arbeidsmarkt kiezen mensen die werkloos zijn ervoor als zzp-er te beginnen.
  – Onvoorbereid en gedwongen als zzp-er werken is totaal iets anders dan:
  o bewust en goed voorbereid te gaan ondernemen voor eigen rekening en risico zoals echte freelancers doen.
  – Onvoorbereide en gedwongen zzp-schap resulteert vaak in tariefstelling die niet dekkend is waarbij de rekeningen van de belastingdienst weleens als sluitpost worden gebruikt. Het draagt dus niet bij aan het solidaire systeem waar Nederland bekend om staat, sterker wij missen ook nog:
  o Betalingen aan Pensioenfondsen
  o AOW premies worden niet betaald
  o WW ZW premies worden niet betaald
  o Geen reservering voor scholing
  – De “lage” tariefstelling draagt bij aan oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt waardoor steeds meer bedrijven hun personeel als zzp-er inhuren oftewel verdringing van normale dienstverbanden.
  – Deze mensen komen niet in aanmerking voor financieringen zoals een hypotheek hetgeen niet bijdraagt aan herstel van de woningmarkt.
  – Bij tegenslag doet deze groep een beroep op de bijstand die daar in de basis niet voor bedoelt is. Kenmerkend is vaak ook dat ze onvoldoende financiële reserves hebben en deze uit de lage omzet ook niet kunnen opbouwen.
  – Door onbetaalde facturen in bijvoorbeeld de zorg of van lease auto’s ontstaat ook nog maatschappelijke schade.

  Prima dat de heer Asscher hier wat aan wil doen! Maar door de inlener te gaan laten mee tekenen voor een VAR waarin deze expliciet moet verklaren dat er geen gezag verhouding aanwezig is werkt averechts!

  Want de heer Zalm bestuurder van de ABN AMRO gaat echt niet tekenen voor die honderden zzp-ers die de bank inhuurt! Oftewel de grote bedrijven waar de freelancers veelal werken tekenen niet mee. De freelancer, de echte ondernemer wordt hierdoor onnodig hard geraakt.

  De bedrijven die nu al gebruik maken van schijn constructies en onduurzame flex oplossingen, die gaan er gewoon mee door. Dat los je niet op door te beloven dat er 1200 inspecteurs de straat op gaan! Dat is een loos dreigement die de buik niet doet rimpelen!

  Ik zeg opnieuw naar de tekentafel met deze onzinnige ideeën. Voor de freelancer die het niet meer kan aanzien, bestudeer alvast eens goed de oplossing van Uniforce of de zzv oplossing van IT Staffing.