"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim Index 11 laat trendbreuk zien: Stijging aantal interim opdrachten, schaarste wordt voelbaar.

Piet Hein de Sonnaville over de uitkomsten van de 11de Interim Index die voor het eerst sinds jaren betere cijfers laat zien.

index11De markt voor externe managers en professionals trekt aan. Dat blijkt uit de 11e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit, het langste lopende onderzoek naar de interim markt. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er duidelijk trendbreuken te zien. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief, met name waar het gaat om de vraag naar project- en programmamanagers. 54% van de respondenten geeft aan dat de vraag naar deze groep gaat toenemen.

In het onderzoek geven 484 interim managers –actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2014 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ook de andere kant van de tafel onderzocht (opdrachtgeverszijde). 212 managers en directeuren is gevraagd naar hun verwachtingen over het aanbod van managementfuncties in de organisatie waarin zij actief zijn.

Het onderzoek laat zien dat de markt vooral voor bepaalde type interim- en project-managers flink verbeterd is.  “Bedrijven en organisaties leven nog in de veronderstelling dat zij kandidaten voor het uitkiezen hebben. Voor bepaalde functies echter binnen de ‘gewilde’ leeftijd (35-44 jaar) is dat beeld misplaatst en zal de kandidaat ‘verleid’ moeten worden”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. In het onderstaand artikel gaat De Sonnaville dieper in op de resultaten van de 11de Interim Index (luister ook naar BNRadio interview terug via deze link ). 

Trendbreuken: meer opdrachten, betere toekomstperspectief

Het elfde Interim Index onderzoek heeft behalve tot enkele bevestigende ook tot verrassende resultaten geleid. Al ruim 6 jaar voeren wij het onderzoek periodiek uit onder hoogopgeleide interim managers die actief zijn in management- en directieposities. Het resultaat: per onderzoek nieuwe, relevante feiten en daarnaast trends die zich manifesteren. In 2008 is hiervoor de basis gelegd, inmiddels kunnen wij steeds duidelijker trends en ontwikkelingen weergeven in de markt voor tijdelijk management.

Dit onderzoek laat een aantal trendbreuken ten opzichte van de eerdere onderzoeken. De overall indices: waar de sectoren in het vorige onderzoek nog geen duidelijke richting toonde, zien wij nu een positief beeld. De indices zijn gestegen, over de gehele linie.

Ook het aantal respondenten dat in opdracht is ten tijde van het onderzoek valt in positieve in op. 65% van de responsgroep is aan het werk. Dit is 4% meer dan een jaar geleden. In vergelijking met de vorige onderzoeken is toen het dieptepunt bereikt. Sectoren die opvallen, zijn de zorg en de overheid. Circa 70% van de respondenten uit deze sectoren is in opdracht. Wanneer wij kijken naar leeftijd kent de responsgroep in de leeftijd tussen 35 en 44 jaar de grootste groep die ten tijde van het onderzoek in opdracht is.

Markt beter, maar niet voor iedereen

Wij zien dat naarmate de leeftijd hoger wordt, het aantal respondenten dat in opdracht is, afneemt. Ook moet vermeld worden dat in de oudere leeftijdscategorieën de groep die in opdracht is, nog steeds groter is dan de groep die dat niet is. Het merendeel van de responsgroep (68%) is actief in een functie op zijn of haar niveau. Naar leeftijd: met name de groep jongeren (35-44 jaar) geeft dit aan, maar liefst 80%. ‘Slechts’ 17% van hen zegt een functie onder niveau in te vullen. Bij respondenten van 45 jaar en ouder ligt dit aantal op het overall gemiddelde van 31% van de respondenten die aangeeft in een functie onder niveau te werken.

Vooruitzicht markt positief

De volgende trendbreuk zien wij bij de verwachtingen die leven over de ontwikkeling van de vraag naar interim management. Waar de verwachtingen de afgelopen onderzoeken overwegend negatief waren, zien wij nu het tegenovergestelde. 39% van de respondenten verwacht dat de vraag gaat toenemen tegenover 16% die een afname verwacht. De sector Industrie, Diensten & Retail laat hier de meeste respondenten zien met positieve verwachtingen.

Leeftijd: de verwachtingen worden stapsgewijs minder positief wanneer de leeftijd van de respondent hoger is. Een specifieke rol die opvalt, is die van project- en programmamanager. De verwachtingen over de vraag naar deze managers laat een positieve trend zien die zich voortzet. Maar liefst 54% van de responsgroep verwacht dat de vraag naar project- en programmamanagers gaat toenemen.

Verdere daling tarieven

Wij zien een daling van de tarieven, evenals in het vorige onderzoek. Het gemiddelde uurtarief bedraagt nu 121 euro, dit is 4 euro minder dan een jaar geleden. Per sector zijn verschillen te zien. De zorg laat het hoogste gemiddelde uurtarief zien (145 euro) tegenover de sector Utilities, Telecom & OV waar het laagste gemiddelde uurtarief van 105 euro is gemeten. De verwachting van de respondenten is dat de tarieven zich stabiliseren.

Bijzonder is ook de tariefontwikkeling in relatie tot leeftijd. Het gemiddelde uurtarief stijgt naarmate de respondent ouder is. Wij zijn benieuwd of en wanneer de tarieven zich meer gaan ontwikkelen richting de levensloop van de werkende mens.

Is er nog tijd voor additionele, betaalde activiteiten? Jazeker, bijna de helft van de respondenten heeft naast de interim-opdracht nog andere werkzaamheden. In vergelijking met eerdere onderzoeken zien wij hier een stijgende lijn.

Tijdelijk en vaste arbeidsmarkt groeien naar elkaar toe

De tijdelijke en vaste arbeidsmarkt groeien naar elkaar toe constateerden wij een jaar geleden. Wij zien deze stelling nu weer bevestigd worden. De gemiddelde opdrachtduur is wederom gestegen. Waar deze in 2010 nog 9,5 maand bedroeg en in juni 213 12,3 maanden, is er nu een gemiddelde opdrachtduur gemeten van 12,5 maanden.

Hoe reageren de respondenten wanneer hen een vast dienstverband wordt aanboden? Meer dan de helft geeft aan zelfstandig ondernemer te blijven. Daarnaast zien wij een type respondent dat wij scharen onder de noemer ‘hybride’: respondenten die actief zijn als zelfstandige en al dan niet tegelijkertijd actief zijn in een dienstverband. 15% van de respondenten opteert hiervoor wanneer hen een vast dienstverband wordt aangeboden.

Ook geeft het onderzoek informatie over de periode tussen twee opdrachten. Deze periode bedraagt gemiddeld 9 weken. Sectoraal zien wij hier duidelijk verschillen. Waar betreffende periode voor respondenten uit de sector Utilities, Telecom en OV gemiddeld bijna 10 weken bedraagt, is dit voor respondenten uit de zorg circa 8 weken.

Het is goed een stijgende lijn te zien waar het gaat om opleiding en bijscholing. Twee derde van de respondenten heeft het afgelopen jaar tijd daaraan besteed, gemiddeld 12 dagen. Wanneer wij kijken naar leeftijd is duidelijk te zien dat naarmate de respondent ouder is deze minder actief is in het volgen van opleidingen. Ook komt naar voren dat respondenten in de leeftijd tussen 45 en 54 jaar de volgende reden het meest aangeven waarom zij worden afgewezen voor een opdracht: de gekozen kandidaat heeft meer actuele kennis en ervaring. Is het een het gevolg van het ander?

Een constante factor in de onderzoeken is de tevredenheid van de respondent over het zelfstandig ondernemerschap. Een rapportcijfer van 7,7 wordt gegeven. De jongere respondenten (35-44 jaar) geeft een rapportcijfer 8,1. En dat in een tijd waar verandering aan de orde van de dag is. Is dat misschien een verklaring?

Het volledige rapport is de vinden via deze link 11de Interim Index

Piet Hein de Sonnaville is 'founding partner' van Schaekel & Partners (voorheen: Atos Interim Management). Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is sinds 2000 werkzaam binnen een interim management bureau. Eerst bij KPMG Interim Management , toen bij Atos Interim Management. Voor die tijd werkzaam bij Interpolis en Delta Lloyd in diverse management posities. Bekijk alle berichten van Piet Hein de Sonnaville