"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat brengt de nieuwe FLEX BV de ZP’er.

Op 1 oktober treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking. Doel van deze wet is om het eenvoudiger te maken om een BV op te richten en het huidige BV-recht beter af te stemmen op de Europese regels. Maar welke wijzigingen brengt de nieuwe wet nou daadwerkelijk met zich mee? PZO zet de verschillende aspecten voor u op een rij.

Allereerst wordt het verplichte startkapitaal van € 18.000,- afgeschaft. Het startkapitaal was bedoeld om het belang van crediteuren veilig te stellen, echter in de praktijk bleek men vaak het bedrag één dag op de rekening te zetten om het er vervolgens weer af te halen. Schijnzekerheid voor crediteuren dus! Met de afschaffing van het startkapitaal verdwijnt een financiële drempel en kan men al bij wijze van spreken met enkel en alleen een computer in beheer een BV oprichten. Men zou nu kunnen stellen dat ook fraudegevoelige ondernemers makkelijk een BV op kunnen richten. Dit is niet het geval nu alles nog steeds langs de notaris moet en deze een poortwachtersfunctie heeft met het al dan niet toestaan van de uiteindelijke oprichting van de BV.

Tweede belangrijke wijziging ligt op het gebied van de scheiding zakelijk en privé. Voorheen kende de BV een duidelijke beperkte aansprakelijkheid en dan vooral ten aanzien van de aandeelhouder. Een bestuurder kon bij wanbeleid wel privé worden aangesproken. De nieuwe wet kent meer opties om ook een aandeelhouder privé aan te spreken bijvoorbeeld wanneer dividend wordt uitgekeerd terwijl er niet voldoende in kas ligt om de lopende schulden te voldoen. De schuldeisers komen in dit geval in een gunstigere positie terecht, immers geen dividenduitkering wanneer de schulden niet kunnen worden betaald. Op deze manier wordt de zekerheid voor crediteuren ondervangen.

Voorts krijgen ondernemers meer bewegingsvrijheid ten aanzien van het opstellen van de Statuten. Men heeft bijvoorbeeld de vrijheid om blokkeringsregelingen te schrappen waardoor de BV minder ‘besloten’ kan worden gemaakt. Ook wordt er in tegenstelling tot de eerdere BV regels een mogelijkheid geboden om ‘stemrechtloze of winstrechtloze’ aandelen op te nemen in de Statuten. Op deze manier kan men een ruimer scala aan geldschieters interesseren om te investeren in de BV.

Flex BV alleen aantrekkelijk bij hoge omzet

Men zou naar aanleiding van bovenstaande kunnen stellen dat het voor veel ondernemers interessant zal worden om de eenmanszaak om te zetten in een BV. Uiteraard zal dit voor ondernemers interessant kunnen zijn, echter dient men natuurlijk wel altijd alle aspecten in onderling verband te beschouwen. Beperking van de aansprakelijkheid, belastingvoordeel, crediteurenbescherming, allemaal aspecten die men goed dient af te wegen alvorens tot daadwerkelijke overstap over te gaan of een nieuwe BV op te richten.

Is het nu ook aantrekkelijk voor zzp’ers om en masse over te gaan tot een BV? Helaas geldt deze optie maar voor een klein deel van de zzp’ers. Pas bij een omzet van ongeveer € 150.000 is het aantrekkelijk om over te gaan tot een BV, helaas dus niet voor alle zpp’ers weggelegd. Bij een lagere omzet is het verstandiger om u neer te zetten als IB ondernemer. Dan kunt u nog profiteren van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Kortom, PZO verwacht niet meteen een run op de FLEX-BV. Overigens staat dit natuurlijk los van de toename van de bedrijvigheid. Want in de afgelopen 10 jaar is het aantal zelfstandigen met 200.000 personen toegenomen, ook zonder deze FLEX-BV!

Esther Raats-Coster, voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO