"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

AFM: Gebreken in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook voor ZZP’ers.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag het onderzoek gepubliceerd naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). PZO heeft het afgelopen jaar medewerking verleend in dit onderzoek.

Conclusies rapport

AOV’s voldoen lang niet altijd aan de eisen die ondernemers aan de producten stellen. Verzekeraars moeten daarom volgens de AFM meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun producten en het klantbelang. De AFM doet in haar eindrapport Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen diverse aanbevelingen aan verzekeraars om hun producten te verbeteren.

Verwachtingen consument

Uit een verkennende analyse blijkt dat niet alle producten in deze categorie voldoen aan de eisen die een consument zou mogen stellen. Het merendeel van onderzochte verzekeraars biedt AOV-producten aan met een dusdanig uitgeklede dekking dat deze zeer weinig toegevoegde waarde bieden voor de klant. Zoals AOV’s die grote aantallen medische aandoeningen standaard uitsluiten, of de duur van de uitkering sterk beperken. Daarnaast nemen verzekeraars nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de adviseurs met wie ze samenwerken. AOV’s zijn impactvolle en ingewikkelde producten waarbij een zware zorgplicht op de schouders van zowel adviseurs als verzekeraars rust, zo stelt de AFM

De AFM verwacht wel dat verzekeraars stappen zullen zetten die leiden tot toegankelijke producten met toegevoegde waarde en kwalitatief goede distributie. Een goed proces bij de ontwikkeling van producten moet voorkomen dat slechte producten worden aangeboden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatieverstrekking aan consumenten nog te wensen overlaat. Zo staan in geen van de onderzochte brochures alle relevante productkenmerken beschreven. De consument heeft uitleg van deze productkenmerken nodig om het product te doorgronden en te kunnen beoordelen. Ook is de informatie in brochures en polisvoorwaarden vaak niet begrijpelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van onduidelijke termen en jargon.

Kwaliteit adviseurs

Gezien de vaak complexe voorwaarden en de tekortschietende informatieverstrekking zijn consumenten in grote mate afhankelijk van de vakbekwaamheid en ervaring van de adviseur. Daarom vindt de AFM het van belang dat er door alle partijen meer eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de adviseur. Bovendien resulteert de wijze waarop verzekeraars adviseurs belonen in een prikkel voor de adviseur om een dure AOV af te sluiten, ook als dit niet in het belang van de klant is. Verzekeraars betalen circa 18% van de premie uit als provisie, ongeacht de hoogte van de premie. De AFM is dan ook, net zoals PZO, voorstander van het voorgestelde provisieverbod, dat onder andere gaat gelden voor AOV’s.

Oordeel PZO

PZO herkent absoluut de geluiden en klachten van ondernemers die terug komen in de analyse van de AFM, het is daarom goed dat de AFM aan de zijde staat van de zelfstandige ondernemers. Ook is het is positief dat de AFM de verzekeraars wijst op concrete verbeterpunten, zodat de producten beter aan kunnen gaan sluiten bij de behoeften van de ondernemers.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO